• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาและมีมาตรฐานวิชาชีพ จัดระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จัดระบบบริหารจัดการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้องค์ประกอบ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๑๐ องค์ประกอบ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนระดมทรัพยากร และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  ๑.ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี อย่่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

  ๒. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๓.องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-27 09:36:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรฤทัย พิมพ์รัตน์

 • นางผกามาศ กุลบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,882
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370217 อีเมล์: contact@banmekyai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยาพร จิตหนักแน่น โทรศัพท์: 0811401096 อีเมล์: a22_lawru@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]