โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                           โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2481 เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านหนองแสง มีนายมุข  ผลานันต์ เป็นครูใหญ่คนแรก  สถานที่เรียนใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพเกษม  เปิดทำการสอนชั้นประถมปีที่ 1-4 มีนักเรียน 48 คน ครู 2 คน โรงเรียนมีชื่อว่า

                            “โรงเรียนวัดเทพเกษม  ปี พ.ศ.  2486  ได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อ “โรงเรียนประชาบาล 4 วัดเทพเกษม”  ปี พ.ศ. 2491  คณะครู และชาวบ้านได้จับจองที่ดินว่างเปล่า  มอบให้เป็นที่ดินของโรงเรียน ขนาด 46 ไร่เศษ  และได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  พร้อมกับได้ย้ายมาเรียนที่แห่งใหม่ มีชื่อว่า “โรงเรียนบ้านแขมเจริญ” ในปีพ.ศ. 2518  ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อปี พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้ขอเปิด ม.ปลาย สาขาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  จนถึงชั้น ม.5 ในปี พ.ศ. 2548  แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นเอกเทศ  จึงส่งนักเรียนชั้น ม.ปลายเข้าเรียนที่โรงเรียนแม่ และหยุดขยายม.ปลายในปีการศึกษา 2549  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแขมเจริญ มีนักเรียน  403  คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น  40  คน  ประกอบด้วย ข้าราชการครูตาม จ.18  จำนวน 32 คน พนักงานราชการ 3 คน  ลูกจ้างประจำ - คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน(งบประมาณจากรัฐ 2 คน เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ และครูวิกฤติ ) (งบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษา จ้างเอง 3 คน  เป็นพนักงานรักษาความสะอาด ยามรักษาความปลอดภัย และแม่ครัว ) อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ   จำนวน  1 หลัง  แบบ สปช. 105/29  จำนวน 2 หลัง อาคารเรียนปฐมวัย  แบบอื่นๆ (สร้างเอง) จำนวน 1 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง  บ้านพักครู 2 หลัง อาคารสำนักงานและห้องประชุม 2 หลัง ส้วมนักเรียน 4 หลัง 17 ที่ ห้องน้ำห้องส้วมในอาคาร 4 ที่  บ่อน้ำ 2  บ่อ สวนยางพารา 22 ไร่ และเป็นที่ตั้งสนามกีฬามาตรฐานอำเภอเดชอุดม ของกรมพลศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  อนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนายคงเดช  สมดี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวง ศึกษาธิการ

   

   

  สภาพปัจจุบัน

                  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  มีเขตบริการ  5  หมู่บ้าน คือ บ้านแขม หมู่ที่ 3, บ้านแขมเจริญ หมู่ที่ 16 ประชากรอาศัยอยู่  292   ครัวเรือน   จำนวนประชากร   1,056   คน <span lang="TH" angsana="" roman""="" new="" "times=""> , บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 22 ประชากรอาศัยอยู่ 196  ครัวเรือน  จำนวนประชากร  744   คน, บ้านเทพเกษม หมู่ที่ 26  ประชากรอาศัยอยู่   106   ครัวเรือน   จำนวนประชากร  309  คน และ บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ 32 ประชากรอาศัยอยู่    128   ครัวเรือน จำนวนประชากร 483 คน เปิดการศึกษาทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่  1  -  6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1-3   เป็นสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2556


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:05:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคงเดช สมดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรรณี ทองนาค

 • นายรณกฤต เดชากุลตระกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045361793 อีเมล์: kjrschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญาวรรณ สาหมาน โทรศัพท์: 087-2557284 อีเมล์: kjrschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]