โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •      เพื่อให้การใช้หลักสูตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  จึงมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

  1.  โรงเรียนจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.  ครูร่วมมือกันพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเน้นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

  3.  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณะ รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ห่างไกลยาเสพติด

  4.  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านสุขอนามัยนักเีรียน

  5.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้เี่กี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักรักษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตน รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์

  6.  ผู้บริหารดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ ให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง

  7.  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  8.  ผู้บริหารนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การเรียนรู้และปฏิบัติจริง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:04:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปานจิต ลัทธิวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรพันธ์ จักรสูง

 • นางละมุล ผลดก







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,831
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-362271 อีเมล์: nikom_domyai@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรารถนา สมใจ โทรศัพท์: 0981247608 อีเมล์: prarthnasmci@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]