โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ประวัติโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

 

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์  ตั้งเมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๑๓  โดยนายสนั่น  เรื่องชู  นายอำเภอเดชอุดมเป็นผู้ตัดตั้ง เปิดทำการสอนตั้งแแต่ชั้นประถมศึกษาปทชีที่ ๑-๔  โดยอาศัยศาลากลางบ้านที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น  มีนายเกณฑ์ใจ  ศรีสุราช  เป็นครูใหญ่คนแรก  พศ.  ๒๕๑๗  โรงเรียนได้ย้ายเข้ามาตั้ง ณ ปัจจุบัน  โดยมีนายนวล  คำแสงดี  บริจาคที่ดิน จำนวน  ๘  ไร่  ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนื และนักศึกษาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ได้มาช่วยกันสร้างอาคารเรียนแบบพื้นเตี้ย  ๑  หลัง  จำนวน ๓  ห้องเรียน  พ.ศ.  ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบจังหวัด  จำนวน  ๑ หลัง  ราคา  ๕๐,๐๐๐  บาทและอาคารเรียนแบบ ป๑ช  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ห้องเรียน  ราคา  ๑๗๕,๐๐๐  บาท  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖  จำนวน  ๑  หลังราคา  ๑๙๘๘๐๐  บาท และได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ที่  ราคาก่อสร้าง  ๖๐,๐๐๐  บาท  พ.ศ.  ๒๕๒๙  คณะครูชาวบ้านร่วมกันบริจาคสร้างเสาธงเหล็ก  ราคา  ๒,๕๐๐  บาท และปรับปรุงเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะครูชาวบ้านและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์เพื่อให้เป็นห้องเรียนและห้องครัวในเวลาต่อมา  พ.ศ.  ๒๕๓๖  อกค.กรม  ได้อนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน  ๑  หลัง  ราคา  ๒๖,๐๐๐  บาท  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง ๔ ห้อง  ราคา  ๖๖,๐๐๐  บาท  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๒/๒๖  จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ  ๙๔๖,๔๐๐  บาท  พ.ศ. ๒๕๔๐  โรงเรียนเข้าการปฏิรูปการศึกษา และได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน  ๔๕,๐๐๐บาท และนายสวาท คำแสงดี  ได้บริจาคที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  จำนวน  ๑  ไร่ ๙๒ ตารางวา  เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๔๓  นายสฤษดิ์  สิงห์คง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้ปรับปรุงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และได้ดำรงตำแหน่ง จนถึงปัจจุบัน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.๓๐ พิเศษ งบประมาณ  ๖๗,๐๐๐  บาท  พ.ศ.๒๕๔๔  คณะครูนักการภารโรงและชุมชน ได้ร่วมกันสร้างสนามวอลเล่ย์บอลคอนกรีต ขนาด ๖x๑๒  เมตร  ราคา  ๑๒,๐๐๐  บาท  พ.ศ. ๒๕๔๕  คณะครูนักการภารโรงและชุมชน  ได้ร่วมก้นสร้างอาคารสำนักงานชั้นเดียว  ราคา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้จัดตั้งกองทุนข้าวเปลือก  และขอรับบริจาค จากคณะครูนักการภารโรงก่อสร้างโรงครัวใหม่และปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ ใช้งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐บาท  พ.ศ.๒๕๕๑  ได้จัดตั้งกองทุนข้าวเปลือกและะการบริจาค จากชุมชนคณะครูนักการภารโรงสร้างถนนคอนกรีต ในบริเวณโรงเรียนื กว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๘๕  เมตร  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐บาท  พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้จัดระดมกองทุุนข้าวเปลือกจากคณะครูชุมชน สร้างถนนคอนกรีต ต่อจากปีที่แล้วถนนกว้าง  ๔  เมตร ยาว ๑๐๐  เมตร  และถนนคอนกรีตทางเดินขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  ใช้งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ขอจำหน่ายอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗  และขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.๑ช. สร้างเมื่อพ.ศ.  ๒๕๑๙  โดยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและรื้อถอนตามหนังสือที่ ศธ๐๔๑๘๗/๓๑๓๕  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  พ.ศ.๒๕๕๕ได้สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวโครงเหล็ก หลังคาสรรไท  ผนังก่ออิฐถือปูนจำนวน  ๓  ห้องเรียน  ใช้เวลาก่อสร้าง  ๒  ปี  ใข้งบบริจาค  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้นำวัสดุอุปกรณ์จากการรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช.  มาสร้างเป็นซุ้มแหล่งเรียนรู้ จำนวน  ๖  หลัง และเริ่มสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียน โดยการบริจาคของทุกภาคส่วน  ราคาช่องละ  ๑,๕๐๐  บาท  พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยชุมชน ได้งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐  บาทก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั้นเดียว จำนวน  ๓  ห้องเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่่อสร้าง  เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ออกค่ายอาสาที่โรงเรียนและหมู่บ้านได้สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม  ให้โรงเรียน จำนวน  ๘  ห้อง  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐บาท 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-20 10:03:41 น.

นายสฤษดิ์ สิงห์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสวนสวรรค์

นางศิรินาถ นาสมปอง
นายถวัลย์ เสาะแสวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370228 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วีริสา ขันอาสา โทรศัพท์: 0925988532 อีเมล์: veerisa2557@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]