โรงเรียนบ้านคำเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการเรียนรู้โดยนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

  การศึกษา

  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี  ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
  2. สนับสนุนครูบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมให้ชุมชนสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านคำเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายกษิติ แก้วทน โทรศัพท์: 0870681804 อีเมล์: kasiti1278@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]