โรงเรียนบ้านโสกแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

  โรงเรียนบ้านโสกแสง  ตำบลโสกแสง  อำเภอ นาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34280    โทรศัพท์ 045-318112      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 172 ไร่ 1 งาน

  เขตพื้นที่บริการ

  เขตบริการของโรงเรียนบ้านโสกแสง     ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน   1 ตำบล   5 หมู่บ้าน  ได้แก่

                  หมู่ 1, 9  บ้านโสกแสง

                  หมู่ 2      บ้านโพนแอวขัน

                  หมู่ 6      บ้านดอนชัยชนะ

                  หมู่ 8      บ้านป่าไร

  ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านโสกแสงได้ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่มีการตั้งหมู่บ้านโสกแสงแล้วเป็นเวลา  25  ปี โดยก่อตั้ง  เมื่อปี  พ.ศ. 250       ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม    2509       อาศัยศาลาวัดบ้านโสกแสงเป็นที่ทำการเรียนการสอนโดยมีครูคนแรกคือ     นายสมพงษ์    หอมสิน        มาทำการสอนเพียงหนึ่งคน    หลังจากนั้นชาวบ้านได้พร้อมใจกันมอบที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน  เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2515  มีเนื้อที่ทั้งหมด   49  ไร่     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกแบบ ป.1ซ  จำนวน 3 ห้องเรียน  จึงได้ทำการย้ายที่ทำการจากศาลาวัดบ้านโสกแสงมาทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนใหม่    เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโสกแสงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล       จนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีครูใหญ่      อาจารย์ใหญ่ผลัดเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด  10 คน  ซึ่งมีรายนามดังนี้

                                  1. นายสมพงษ์    หอมสิน                    พ.ศ. 2509 – 2512

                                  2. นายดิเรก         บัวศรี                      พ.ศ. 2512 – 2513

                                  3. นายเหิม          แก่นการ                  พ.ศ. 2513 – 2513

                                  4. นายนิคม             สมชัย                  พ.ศ. 2513 - 2514

                                  5. นางสาวรัศมี       ชาวไร่                  พ.ศ. 2514 – 2514

                                  6. นายเฉลิมชัย    รอบรู้                      พ.ศ. 2514 – 2515

                                  7. นายเสถียร        วรรณสุข                พ.ศ. 2515 – 2517

                                  8. นายบัวทอง      บัวเงิน                   พ.ศ. 2517 – 2538

                                  9. นายอนันต์       วรบุตร                     พ.ศ. 2539 - 2553

                                10. นายสมัย       บุญสุข                       พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโสกแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-950383 อีเมล์: sokesang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวีณา สุภีร์ โทรศัพท์: 0857755911 อีเมล์: praweena923@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]