โรงเรียนบ้านโสกแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.นายวรัญญู  นิคม                                         ตำแหน่ง  ประธาน

  2.เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงหาธรรม                      ตำแหน่ง  รองประธาน

  3.เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยรัตน์                           ตำแหน่ง  เลขานุการ

  4.เด็กหญิงยุวัลย์ดา  อินธิราช                           ตำแหน่ง  กรรมการ

  5.เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิคม                            ตำแหน่ง  กรรมการ

  6.เด็กหญิงจิรดา  อบคำ                                   ตำแหน่ง  กรรมการ

  7.เด็กหญิงศศิธร  สรแสง                                 ตำแหน่ง  กรรมการ

  8.เด็กหญิงพัชรี  บุญประสงค์                            ตำแหน่ง  กรรมการ

  9.เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทิสา                               ตำแหน่ง  กรรมการ

  10.เด็กหญิงประภัสสร  ผมพันธ์                         ตำแหน่ง  กรรมการ

  11.เด็กหญิงฐิติภรณ์  บุญสอน                           ตำแหน่ง  กรรมการ

  12.เด็กชายณัฐวุฒิ  เย็นสุข                               ตำแหน่ง  กรรมการ

  13.เด็กชายวรยุทธ  อุ่นไทย                              ตำแหน่ง  กรรมการ

  14.เด็กชายภานุวัฒน์  ชุมพล                            ตำแหน่ง  กรรมการ

  15.เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์สาย                        ตำแหน่ง  กรรมการ

  16.เด็กชายภัทรจาริน  มาลุน                            ตำแหน่ง  กรรมการ

  17.ด.ช.พลวัฒน์  จันทร์สาย                             ตำแหน่ง  กรรมการ

  18.เด็กชายเสกสรร  นิคม                                 ตำแหน่ง  กรรมการ

  19.เด็กหญิงณัฐริกา  สิงหาธรรม                       ตำแหน่ง  กรรมการ

  20.เด็กหญิงชลดา  มงคลกาล                          ตำแหน่ง  กรรมการ

  21.เด็กหญิงสุพรรษา สิทธิเดช                         ตำแหน่ง  กรรมการ

  22.เด็กหญิงมติรัฐญา  ชินพระวอ                      ตำแหน่ง  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโสกแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-950383 อีเมล์: sokesang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวีณา สุภีร์ โทรศัพท์: 0857755911 อีเมล์: praweena923@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]