โรงเรียนบ้านคำม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •     พันธกิจ  ( MISSION )

  1.       จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  2.       ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  3.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4.       นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

  5.       พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามมารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

  6.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์  ( GOAL )

            1.   นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

  2.       นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทุกสาระการเรียนรู้และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

  3.       ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4.       ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  สามารถอ่านออกเขียนได้ตามศักยภาพ

  5.       โรงเรียนมีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:16:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนพดา ศรีคะเณย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์

 • นายพีระพล นันโทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,815
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331034 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวลัดดาวัลย์ ผดาวัลย์ โทรศัพท์: 097-2803137 อีเมล์: laddawanpadawan2534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]