• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ ( Vision )

  โรงเรียนบ้านโนนสูงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  ปลูกฝังคุณธรรมสำนึกในความเป็นไทย  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  กลยุทธ์  (Strategy)

  1.    ปลูกฝังคุณธรรม   และประชาธิปไตย  สร้างความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน

  2.  จัดการศึกษาภาคบังคับแก่เด็กวัยเรียนทุกคน และลดอัตราการออกกลางคัน

  3.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

  4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

  5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

   

  คำขวัญของโรงเรียน

  ทักษะเยี่ยม       เปี่ยมคุณธรรม            นำสังคม

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  วิชฺชา อุปปตฺตํ  เสฏฺฐา   :   ความรู้  ดีที่สุด

   

  สีประจำโรงเรียน

   เหลือง –  แดง 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายถาวร วรพิมพ์รัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิริกร วอทอง

 • นางโกสุม ชาญทุมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,287
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370188 อีเมล์: Nonsungdom@Hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรานิษฐ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0616897986 อีเมล์: kadsanit.p@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]