โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี
  มีพื้นที่  20 ไร่  เดิมโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ตั้งอยู่ที่วัดโพธาราม  และได้ย้ายออกมาจากวัดตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
  เมื่อวันที่   16    พฤษภาคม   พ.ศ.  2477  โดยขุนจำเนียร    ประศาสน์   ปลัดขวากิ่งอำเภอโพนงาม   และนายจอม  ปริบาล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคอแลน
  เป็นผู้มาดำเนินการจัดตั้งได้แต่งตั้ง นายผ่าน  โคตรธารินทร์    เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่

       ต่อมานายผ่าน   โคตรธารินทร์ ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสิน   พุทาสมศรีเป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่   
  ต่อมาอีก 5 ปี   ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  มาสร้างอาคารเรียนเอกทศถาวร ตามแบบ ปฅ  1 ซ ขนาด 9 X 27 เมตร 
  โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1   มิถุนายน   พ.ศ. 2485

   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ทางราชการได้ย้ายนายสิน  พุทธา สมศรี    และได้แต่งตั้ง  นายสาย    เสนาคุณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  
  จนถึงวันที่   23  กันยายน พ.ศ. 2494     นายสาย   เสนาคุณได้ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการประถมศึกษาอำเภอบุณฑริก    ทางราชการได้แต่งตั้ง นายประวัติ   พระเมเด
  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อไป
       เมื่อเดือนเมษายน 2503    คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงาน จัดหาไม้ตะเคียนทองมาทำฝาโรงเรียนแทนไม้ไผ่ขัดแตะจนสำเร็จเรียบร้อย
  ตอนปลูกสร้างอาคารเรียนครั้งแรก  อาคารเรียนหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ หันหลังให้ถนน ดังนั้นเมื่อเดือนมิถุนายน   2501     คณะครูซึ่งมีนายประวัติ  พระเมเด  
  นายรวย  จันทะราช    นายจำปา  นาราช  และ  นางเจริญ   เชื้อแก้ว ได้บริจาคทรัพย์ จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   ดัดแปลงให้อาคารเรียนหันหน้าไปสู่
  ถนนด้านทิศเหนือ  ดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้   (ขณะนี้รื้อและสร้างอาคารคอนกรีตแบบ สปช.105/30 แทน)

       พ.ศ. 2513 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคาร ป.1 ซ ใต้ถุนเตี้ย 5 ห้องเรียน เป็นเงิน120,00 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
  ได้เปิดใช้อาคารเรียนในปี 2514

       พ.ศ. 2513 โรงเรียนบ้านหินลาดได้ถูกน้ำท่วมเนื่องจากสร้างเขื่อนสิรินธร ทางราชการจึงได้มอบอาคารเรียน 1 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง
  ให้แก่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันรื้อมาสร้างใหม่ คิดค่าแรง 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

       เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2514     นายประวัติ     พระเมเด       ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านโนนบาก(มิตรภาพที่ 43)
  ทางราชการได้แต่งตั้ง   นายสนั่น     ปริบาล มาดำรงตำแหน่งแทน

       พ.ศ. 2515 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) มาสร้างบ้านพักครู(หลังที่ 2) และได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน
  อีก 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

            พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณ  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) มาสร้างบ้านพักครู (หลังที่ 5)

            พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณ  250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มาสร้างอาคารเรียน

  2 หลัง คือ อาคาร 4 และอาคาร 5 พร้อมทั้งได้รับงบประมาณมาสร้างบ้านพักครู (หลังที่ 6) อีก 1 หลัง

  เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

           เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2525 ได้รับงบประมาณมาสร้างถังเก็บน้ำฝน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ที่หน้าอาคาร 5

            เมื่อปีงบประมาณ 2526 ได้รับงบประมาณ 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มาสร้างอาคารเรียน สปช.104 (อาคาร 6)
  และได้รับงบพัฒนาจาก ส.ส.มาสร้างรั้วด้านหน้าอีก 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            พ.ศ. 2530  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 1,362,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) มาสร้างอาคารเรียนคอนกรีต
  แบบ สปช.105/30 จำนวน 10 ห้องเรียน  และได้ทำการเปิดใช้เมื่อวันที่ 4  มกราคม พ.ศ. 2531

            เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2530  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายชาญยุทธ  หาญชนะ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเลียง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ในปีงบประมาณ 2532 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 1,999,000  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเอนกประสงค์
  หอประชุม ตามแบบ สปช. 202/26 และต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 4105/30 จำนวน 2 ห้องเรียน   พร้อมบันไดและห้องส้วมแบบ สปช. 602/26   
  งบประมาณ125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ในปีการศึกษา 2532  ทางโรงเรียนได้รับรางวัลที่ 2  ในการประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด

            เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2534  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 456/2538 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู ให้นายชาญยุทธ  หาญชนะ 
  เลื่อนตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2533

            เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายชาญยุทธ  หาญชนะ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  กิ่งอำเภอนาเยีย
  จังหวัดอุบลราชธานี  และทางราชการได้แต่งตั้ง   นายปรีชา      ฝ่ายคำตา     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง     สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาจะหลวย 
    สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบุณฑริกสำนักงาน
  การประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และในปี   2539  โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา

  ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์   ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีเขตบริการของโรงเรียนจำนวน   9  หมู่บ้าน  มีครูทั้งสิ้น  21  คน
         ยังคงปฏิบัติการที่โรงเรียน    21  คน   มีลูกจ้างชั่วคราว   5  คน  จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา   2562   รวมทั้งสิ้น   348    คน

  ที่ตั้งโรงเรียน

            โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   บ้านค่าย   ตำบลนาโพธิ์    อำเภอบุณฑริก 

  จังหวัดอุบลราชธานี   เป็นที่ราชพัสดุ  เนื้อที่  20  ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้

                     ทิศเหนือ             จรดทางหลวงจังหวัด หมายเลข    2172

                     ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก   จรดถนนในหมู่บ้าน

            ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบุณฑริก   25  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี   90   กิโลเมตร
  โรงเรียนยังมีที่ดินแปลงที่  2  เป็นที่ราชพัสดุ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   ตำบลนาโพธิ์    อำเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี   มีเนื้อที่   19 ไร่   5 วา 
  ซึ่งทางโรงเรียนสงวนไว้เพื่อเป็นการรองรับการขยายการศึกษาในอนาคต

  ลักษณะทั่วไปของชุมชน

            สภาพโดยทั่วไปของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ประชาชนมีเชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ พื้นเพเดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ
  มีครอบครัวประมาณ 100 ครอบครัว หลังจากนั้นมีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะในการทำเกษตรกรรม
  จึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ และโรงเรียนมีเขตบริการ  9  .หมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านไม่ห่างไกลจากสถานศึกษา

  มากนัก

            ค่านิยมที่สำคัญของชุมชน  ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อกันมากยิ่งขึ้น
  บางส่วนส่งบุตรหลานไปทำงานในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

            อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เช่น  ทำนา   ทำสวน   นอกจากนั้นยังทำอาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  หมู  เป็ด  และไก่ 
  และประกอบอาชีพเสริมจากฤดูทำนา  เพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลนาโพธิ์ติดกับเขื่อนสิรินธร   และอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย   ซ่อมเครื่องยนต์  
  รับราชการและรับจ้างทั่วไป

            ฐานะทางเศรษฐกิจ    รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคนต่อปี  ประมาณ  41,83  บาท (ข้อมูล  จปฐ.ปี  2555)  จำนวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียน
  มีจำนวน  6,735  คน (ข้อมูล มีนาคม 2556)

            การมีส่วนร่วมทางการศึกษาและค่านิยมทางการศึกษา   ปัจจุบันประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา  โดยส่งบุตรหลานมาศึกษา
  ในโรงเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น   เช่น  กิจกรรมวันแม่  วันเด็ก  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่  โครงการสายใยชุมชน  
   ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี   

         การให้ความร่วมมือกับชุมชน  คณะครูได้ไปเยี่ยมผู้ปกครองถึงบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี     ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของโรงเรียน
  และให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน  โรงเรียนได้ร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  เช่น งานวันเข้าพรรษา
  วันออกพรรษา  ประเพณีบุญประจำปี งานฌาปนกิจศพ

            ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัด   ทางโรงเรียนได้มีโครงการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียน
  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวัดด้วยดี  โรงเรียนได้นำนักเรียนไปเข้ารับฟังการอบรมจริยธรรมที่วัด ร่วมพัฒนาวัด เป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและปลูกฝังคุณธรรม
  จริยธรรมแก่นักเรียนด้วย

            ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  โรงเรียนได้เชิญวิทยากรในหมู่บ้านมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน
  เช่น  การอ่านทำนองสรภัญญะ   การฝึกงานอาชีพ

            นอกจากนี้ทาโรงเรียนยังได้บริการการเรียนรู้แก่ชุมชนในการเป็นสถานที่ฝึกอบรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน การอบรม อ.ส.ม.  การอบรมกลุ่มแม่บ้าน
    การอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 16:29:27 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-870223 อีเมล์: napho2008@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนุช สาภิราช โทรศัพท์: 0897207303 อีเมล์: nuch_sjm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]