โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชน กำหนดภารกิจหลักของโรงเรียน ดังต่อไปนี้

                     1.  จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีประสิทธิภาพ

                     2.  จัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                     3.  นำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

                     4.  ส่งเสริมพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

                     5.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนทุกระดับ
  2. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  มีวินัย  ขยัน  อดทน  มีความรับผิดชอบ
  3. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรม
  4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทุกประเภทที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรได้แสดงความสามารถ
  5. มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ
  6. ส่งเสริมนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอย่างมีคุณภาพค่าอุปกรณ์การเรียน
   6.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
   6.2  หนังสือเรียน
   6.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          -   ลูกเสือ  
          -   ICT
          -   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
         -    ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
         -     ส่งเสริมกีฬา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 16:29:27 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-870223 อีเมล์: napho2008@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนุช สาภิราช โทรศัพท์: 0897207303 อีเมล์: nuch_sjm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]