โรงเรียนบ้านขอนแป้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.จัดและบริการทางการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

  2.การจัดการเรียนรู้ โดยยึดเด็กเป็นสำคัญใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  3.การสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลาการให้ตระหนักในหน้าที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานด้วยความรัก ความศรัทธา สามัคคีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

  4.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

  5.แสวงหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมชน

  6.จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัย เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านขอนแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0848253603 อีเมล์: rudchadaporn.pp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาภรณ์ พูนพิน โทรศัพท์: 0991966578 อีเมล์: rudchadaporn.pp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]