โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( Mission)

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  5. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  6. พัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย  ( Goals  )

  1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียน  ร้อยละ  4
  1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ครูได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  90
  3. ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 80 มีความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน
  5. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี  ร้อยละ  90

         

      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  “สะอาด  เป็นระเบียบ  สุภาพ  ตรงต่อเวลา”

      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  “โรงเรียนดีศรีตำบล”

     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosri.ubn3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เข็มทอง จำปาทอง โทรศัพท์: 0892840926 อีเมล์: khem3282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]