• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •             1  เร่งพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

                    2   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

                         หรือตามเจตนารมย์ของกฎหมาย

                    3   พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน  มีความสมดุลทั้งความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ 

                         ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

                    4   เสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ

                    5   เร่งเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพครู

                    6   จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัย

                    7   พัฒนาสื่อ จัดหาสื่อที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                    8   พัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุจินต์ มั่นยืน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางราตรี มิ่งไชย

 • นางสาวนิตยา เทพบุญตาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,396
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตยา เทพบุญตา โทรศัพท์: 0850266880 อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]