โรงเรียนบ้านหนองหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหลัก

 

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหลัก

 

           โรงเรียนบ้านหนองหลัก เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านขมิ้นตำบลนี้ อำเภอได้ส่ง  นายบุญมี โพธิ์เวียง มาเป็นครูสอนคนแรก

โดยอาศัยศาลาวัดหนองหลักเป็นที่เรียน ต่อมาอำเภอได้ย้าย นายบุญมี  โพธิ์เวียง ไปเป็นครูน้อยโรงเรียนบ้านขมิ้น และได้บรรจุ

นายพิมพ์  จันทร์พวง ที่สอบไล่ได้ชั้น ม.2 มาเป็นครูใหญ่  ย้ายพระเพิ่ม ทวีบุญ ไปเป็นครูน้อยโรงเรียนบ้านเตย และบรรจุนายสอน มาลิชิน มาเป็นครูโรงเรียนนี้

          นายพิมพ์  จันทร์พวง ได้ทำการสอนตามข้อบังคับของกระทรวงธรรมการ     เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2466  นายสอน  มาลิชิน  ได้ลาออกจึงเหลือครู 2 คน   ครั้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2466   ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติประถมศึกษาในตำบลนี้  อำเภอได้เกณฑ์เด็กเข้าเรียนมีจำนวนมากขึ้น

          โรงเรียนบ้านหนองหลัก จดทะเบียนจัดตั้ง   เมื่อวันที่22  มิถุนายน 2466  จากเงินบำรุงการศึกษาพลีจากราษฎรในตำบล

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2468 นายพิมพ์  จันทร์พวง ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านขมิ้น  และได้ย้ายนายแสง  ชุมนุม ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล   ตำบลโพนเมืองน้อย(บ้านเหล่าขวาว)มาเป็นครูใหญ่แทน

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2468   อำเภอได้ย้าย นายแสง  ชุมนุม   ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองไข่นก 1(บ้านก่อ)

ย้ายนายกอง สุวรรณพรม ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองเมือง1 (บ้านสวนงัว)มาเป็นครูใหญ่แทน

          วันที่ 31 ตุลาคม 2470   อำเภอได้ย้ายนายกอง สุวรรณพรม   ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลโพนเมืองน้อย(บ้านโพนเมืองน้อย)  ย้ายนายพูน เชื้อเงิน   ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองเหล่า 2 (บ้านดอนแดง) มาเป็นครูใหญ่แทน

          วันที่ 12 มิถุนายน 2471 อำเภอได้บรรจุ นายคุ่ม  ขุมทอง มาเป็นครูน้อย

          วันที่ 10 มิถุนายน 2472 นายคุ่ม  ขุมทอง ย้ายไปเป็นครูโรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย   และย้ายนายพวง  บำรุงชาติ มาแทน

          วันที่ 8 ตุลาคม 2472  นายหาญ ประทุมพันธ์   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    จนถึงวันที่11 กันยายน 2479

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479  นายแก่น  วรรณวัลย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้

          วันที่ 18 สิงหาคม  2485 นายพวง  บำรุงชาติ   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้

          วันที่ 14 ตุลาคม 2499  ย้ายโรงเรียนจากศาลากลางบ้าน  มาอยู่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน สร้าง  อาคารเรียนแบบ ป.3 พิเศษ

ขนาด 8.50 × 27 ม. จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 50,000 บาท

           พ.ศ. 2522  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ   ขนาด 8.50 ×27  เมตร  จำนวน 3  ห้องเรียน  งบประมาณ   210,000  บาท      

          วันที่  9  พฤศจิกายน  2519  นายบัญญัติ  วาจาสัตย์    ย้ายมาดำรงตำแหน่ง   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหลัก

          1 พฤษภาคม 2523  ได้บรรจุลูกจ้างประจำ  1 ราย   คือ นายวิเชียร  วาจาสัตย์ ต่อมาได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.3  พิเศษ และใช้วัสดุ

ที่เหลือสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  พื้นคอนกรีต  ขนาด 8.50 × 21  เมตร

           พ.ศ.2524   สร้างอาคารเรียนคอนกรีตขนาด  8.50 × 21  เมตร     จำนวน 2 ห้องเรียน  2  ชั้น งบ  392,000  บาท 

พ.ศ  2525  สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 7× 24.50  เมตร  หลังคามุงกระเบื้อง   งบประมาณ  300,000  บาท

          วันที่  4  มกราคม  2525   นายบรม  แก้วสุข   ได้บรรจุเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหลัก

          วันที่  21 พฤศจิกายน  2528  นายสุวรรณ  สมสัตย์   ได้บรรจุเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหลัก

พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณ   สร้างส้วมแบบ  สปช.601/2526   งบประมาณ  60,000  บาท   

          3  พฤศจิกายน  2535  ทางราชการได้ย้าย นายศึกษา  พลศรี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

           10  สิงหาคม  2539   เจ้าอาวาสวัดหนองหลักคือ  พระครูศรีธรรมวิบูล  ได้เป็นประธานสร้างห้องสมุดโรงเรียน  และได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ  ป.1ซ  และใช้วัสดุเหลือใช้ไปก่อสร้างโรงอาหาร

           18 สิงหาคม  2539  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  ขนาด 4 ห้องเรียน 2  ชั้น  งบ 1,640,000 บาท 

            23  เมษายน  2540  ได้รับงบประมาณ  ของ  สปช. 308,000  บาท   ต่อเติมอาคารเรียน   แบบ สปช. 105/ 29  ชั้นล่าง 

           14  กันยายน  2541  อบต. เหล่าบก สร้างถังเก็บน้ำฝน ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนงบประมาณ 58,900  บาท  

           23 มีนาคม 2552 นายพีระพงษ์  สายทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแสงวังอ่าง ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนนี้

           2  มีนาคม  2553 นางหทัยกาญจน์ จันทป  ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนนี้

          29  กรกฎาคม 2553 สอบพนักงานราชการ นางสาวจีระนันท์  อนุมาตย์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการโรงเรียนนี้

          30  กันยายน  2553   นายศึกษา  พลศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก   เกษียณอายุราชการ

          7  ตุลาคม 2553 นางราตรี  สกุลพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งดูกใส    อำเภอพิบูลมังสาหาร

ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนนี้

          16 พฤศจิกายน 2553  นายบุญกว้าง  ทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ  อำเภอม่วงสามสิบ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้

          14 เมษายน 2554 ได้วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา 2 ชั้น 6 ห้องเรียน  ศิษย์เก่า ร.ร.บ้านหนองหลัก สร้างถวายพระครูศรีธรรมวิบูล เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าอาวาสวัดหนองหลัก   เป็นเงิน 2,500,000 บาทเศษ

          1 ธันวาคม 2555   นายนพภา  เขียวหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังน้อย  อำเภอม่วงสามสิบ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้

          14 เมษายน 2556 ผ้าป่าศิษย์เก่า  เพื่อกั้นห้องและปูพื้นกระเบื้องอาคารเฉลิมพระเกียรติศิษย์เก่า

สร้างถวาย ได้เงินผ้าป่า 203,165 บาท

          การพัฒนาโรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พอสรุปได้ ดังนี้

          ปี 2522 ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งบประมาณ 210,000 บาท

          ปี 2523 งบสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบ 50,000 บาท  รื้อถอนปี พ.ศ.2543

          ปี 2524 สร้างอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 4 ห้องเรียน แบบจังหวัด งบประมาณ 392,000 บาท

          ปี 2525 สร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 300,000 บาท

          ปี 2527 สร้างซุ้มประตูรั้วคอนกรีต งบประมาณ 35,000 บาท

          ปี 2539 จัดสร้างห้องสมุด จากคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา  100,000 บาท

ต่อมารื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ใช้วัสดุส่วนหนึ่งสร้างโรงอาหาร

          ปี 2540 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29   2 ชั้น 4 ห้องเรียน  งบประมาณ 1,640,000 บาท

          ปี 2540 สร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าโดยงบบริจาค จากชุมชน

          ปี 2540 ต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งบประมาณ 308,000 บาท   

          ปี 2548 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โดยงบบริจาคจากชุมชน

          ปี 2549 อบต.เหล่าบก ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน เป็นเงิน 70,000 บาท

          ปี 2550 ปรับปรุงอคารอเนกประสงค์ โดยเงินบริจาคจากชุมชน

          ปี 2554 สร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา 2 ชั้น 6 ห้องเรียน   จัดสร้างโดย

พระครูศรีธรรมวิบูล เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าอาวาสวัดหนองหลัก พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านหนองหลัก  เป็นเงิน 2,500,000 บาท

 

          ปี 2556 จัดสร้างสนามฟุตซอล จากงบประมาณแปรญัตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.ดร.ศุภชัย  ศรีหล้า) งบประมา  2,500,000 บาท

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองหลัก

          1.นายพิมพ์  จันทร์พวง              22 มิถุนายน 2466   – 14 กรกฎาคม 2466

          2.นายแสง   ชุมนุม                   15 กรกฎาคม 2466  – 8 พฤศจิกายน 2469

          3.นายกอง  สุวรรณพรม              9 พฤศจิกายน 2469 – 29 ตุลาคม 2470

          4.นายทองพูน  เชื้อเงิน              30 ตุลาคม 2470 - 7 ตุลาคม 2472

          5.นายหาญ  ประทุมพันธ์             8 ตุลาคม 2472 - 11 กันยายน 2479

          6.นายพรม  สิทธิธรรม                12 กันยายน 2479  - 27พฤศจิกายน 2479

          7.นายแก่น(วิทยา) วรรณวัลย์       28  พฤศจิกายน 2479  -  17 สิงหาคม  2485

          8.นายพวง   บำรุงชาติ                18  สิงหาคม  2485     -   8  สิงหาคม 2495

          9.นายศุภชัย   หวานใจ                9  สิงหาคม  2495     -  30 กันยายน 2519

           10.นายบัญญัติ  วาจาสัตย์            9  พฤศจิกายน 2419  -  30 กันยายน 2524

           11.นายบรม   แก้วสุข                 4 มกราคม 2525       -  28  กุมภาพันธ์ 2528

           12.นายสุวรรณ   สมสัตย์             21 พฤศจิกายน 2528   -  30  ตุลาคม 2535

           13.นายศึกษา   พลศรี                3 พฤศจิกายน 2535    -  30 กันยายน 2553

           14.นายบุญกว้าง  ทานนท์           16 พฤศจิกายน 2553    -  16 กรกฎาคม 2555

           15.นายนพภา  เขียวหวาน           1 ธันวาคม 2555  -   ปัจจุบัน

   รายชื่อคณะครูโรงเรียนบ้านหนองหลัก  ปีการศึกษา 2556

          1.นายนพภา   เขียวหวาน  ผู้อำนวยการ ร.ร.        2.นายณัฐพล  แวงสุข

          3.นายพีระพงษ์   สายทิพย์                                4.นางวิไลวรรณ  เขียวหวาน

          5.นางสมร  พลศรี                                            6.นายเกียรติศักดิ์  แก้วสุข

          7.นางราตรี  สกุลพงษ์                                      8.นางสุมาวดี   สุวรรณแย้ม

          9.นางละออ  สิทธิปกรณ์                                 10.นางสาวพรนัชชา  บรรเทิง

        11.นางสุพร  พูลเพิ่ม                                        12.นางสาวมนรดา  ถิ่นมะไฟ

        13.นางหทัยกาญจน์  จันทป                              14.นางสาวจีระนันท์  อนุมาตย์

        15.นางสาวมลวิภา   ตรีธวัช                               16  นายมนตรี  ศรีสุข

        

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-07 13:45:38 น.

นายนพภา เขียวหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหลัก

นางสาวมนรดา ถิ่นมะไฟ
นายเกียรติศักดิ์ แก้วสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,951
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4533-9101 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พรนัชชา บรรเทิง โทรศัพท์: 0613795690 อีเมล์: nuaim3234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]