• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

                  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่เดิมตั้งอยู่ที่บ้านนาเวียง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่   1  พฤษภาคม พ.ศ.2481โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านนาเอือด  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-4 โดยใช้อาคารชั่วคราว นายภพ  วงษ์ปักษา  เป็นครูใหญ่คนแรก

                   เมื่อปี พ.ศ.2500 นายผล  ไตรสาร  นายอำเภอโขงเจียม  ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอโขงเจียมจากบ้านด่านปากมูล  มาตั้งใหม่บริเวณที่เป็นป่า  เรียกว่า  ป่าโนนคำหมาจอก  ซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอศรีเมืองใหม่ในปัจุบัน  มีวงกลมใหญ่เป็นศูนย์กลางของอำเภอ  มีเสาธงใหญ่เป็นสัญลักษณ์  วางผังเมืองในรูปแบบของใยแมงมุม  ให้ชื่อว่าศรีเมืองใหม่  และหมู่บ้านชื่อว่าศรีเมืองติดต่อกับบ้านนาเวียง  พร้อมกันนั้นได้ย้ายโรงเรียนตั้งบริเวณตลาดสดในปัจจุบัน  โรงเรียนใหม่แห่งนี้ชื่อว่าโรงเรียนนาคำ  เป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝก  ต่อมาทางราชการได้ให้งบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป 1 ซ ใต้ถุนสูง 5  ห้องเรียน  และให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่

                 ในปี พ.ศ.2501  ทางราชการได้เปิดโรงเรียนมัธยมสายสามัญประจำอำเภอ  เปิดสอน  ม.1-ม.3

  ให้ชื่อโรงเรียนศรีเมืองใหม่  มีนายสุรศักดิ์   สูนานนท์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ถึงปี พ.ศ. 2503 ทางราชการ

  ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนจึงกลายเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ปิดสอน ป.5-ป.7 เปิดทำการสอนอยู่หลายปี  สถานที่เรียนก็คือที่ตั้งของโรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่ในขณะนี้

                   ในปี พ.ศ. 2509  รัฐได้ออกกฎหมายให้โอนโรงเรียนประถมศึกษา  ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบงานด้านวิชาการทำให้การบริหารงานไม่เป็นเอกภาพ  คุณภาพการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

                   ในปี พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รวมโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นและและประถมศึกษาตอนปลายเข้าด้วยกัน  ตามหนังสือที  อบ. 54/2824 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2505  โดยให้โรงเรียนประถมศึกษาต้นมารวมกับโรงเรียนที่เปิดสอนประถมปลาย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถานที่ตั้งคือ  โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่  ในปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่  50  ไร่   1   งาน    76   ตารางวา

                   ในปี พ.ศ.2546  ทางรัฐบาลได้รวมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3 

                    ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-18 11:32:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสันติวัฒน์ สิงหไชย

 • นางจันทร์เพ็ญ กาลพัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,248
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399637 อีเมล์: othiwet@yohoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ทัดเทียม โทรศัพท์: 0885804818 อีเมล์: supawadeechantawet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]