• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             ๒.๑ เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีวิชาการระดับต่างๆ

             ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

             ๒.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

             ๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

             ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

             ๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น

  ปลอดภัยและให้บริการชุมชน

   

  เป้าประสงค์

              ๓.๑ เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีวิชาการระดับต่างๆ คุณภาพระดับดีมาก

              ๓.๒ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู คุณภาพระดับดีมาก

              ๓.๓ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คุณภาพระดับดีมาก

              ๓.๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ คุณภาพระดับดีมาก

              ๓.๕ โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คุณภาพระดับดีมาก

              ๓.๖ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด สวยงาม  ร่มรื่น ปลอดภัยและให้บริการชุมชน คุณภาพระดับดีมาก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 13:44:40 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัณทิยา ศรีชื่น

 • นางวิจิตรา โอษฐิเวชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399637 อีเมล์: othiwet@yohoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ทัดเทียม โทรศัพท์: 0885804818 อีเมล์: supawadeechantawet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]