• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกระดับ

  2. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการจัดการศึกษา

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

  4. เพิ่มศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสะอาดร่มรื่น

  6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน

           

  เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

   2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  3. ครูมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

   5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียรนรู้

    6. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370605 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ ณ อุบล โทรศัพท์: 0624296260 อีเมล์: chirapon1230@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]