โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านปากบุ่ง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี  

  เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้ง หมู่บ้านปากบุ่ง  หมู่ 4  ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี

  อยู่ห่างจากตัวอำเภอสิรินธร ประมาณ 27  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 22 กิโลเมตร   อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณ 93  กิโลเมตร 

            โรงเรียนบ้านปากบุ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ตามหนังสืออำเภอที่ 409/2482   โดยใช้สถานที่ ในวัดบ้านบุ่งแก้ววงค์ประดิษฐ์  มีนายคำ  พันธ์น้อย  เป็นครูใหญ่  นายวิสุทธิ์  อุ่นจิตต์ เป็นครูผู้สอน 

  ปี พ.ศ.  2519   แยกออกจากวัดมาตั้งเป็นเอกเทศในที่ปัจจุบันนี้ มีเนื้อที่  54  ไร่  3  งาน  ขึ้นที่ราชพัสดุ เลขที่  อบ.2307 มีนายทวี  บุตมาตย์เป็นครูใหญ่ 

  ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับผลกระทบการรสร้างเขื่อนปากมูลที่มีผลทำให้น้ำท่วมพื้นที่โรงเรียน

   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาค (กฝภ.) จึงได้ซื้อที่ดินชดเชยพื้นที่โรงเรียนในส่วนที่ถูกน้ำท่วมปัจจุบันนี้ มีเนื้อที่ 2 แปลง คือพื้นที่โรงเรียน   43   ไร่   2   งาน 3 ตารางวา และพื้นที่นา   จำนวน  7  ไร่    3 งาน  31    ตารางวา

            ปี พ.ศ.2556  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1– 6  มีจำนวน 6 ห้องเรียน มีเขตบริการ 1  หมู่บ้าน คือ  หมู่ 4   บ้านปากบุ่ง ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี มี นางสาวขนิษฐา  เอื้องศิริรัตน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครูจำนวน 5  คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน  นักการภารโรง 1 คน นักเรียนในปีการศึกษา 2556 จำนวนทั้งสิ้น 65 คน โรงเรียนเปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว เป็นเวลา 74  ปี ได้มีการพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และนักเรียนมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับและภาคภูมิใจ ของชุมชน ทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีเสมอมา ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียน ร่วมมือกันในการพัฒนาและนำโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

  ปี พ.ศ.2558  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1– 6  มีจำนวน 6 ห้องเรียน มีเขตบริการ 1  หมู่บ้าน คือ  หมู่ 4   บ้านปากบุ่ง ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี มี นางสาวขนิษฐา  เอื้องศิริรัตน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครูจำนวน 3  คน  ครูอัตราจ้าง  2 คน  นักการภารโรง 1 คน นักเรียนในปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 62 คน โรงเรียนเปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว เป็นเวลา 76  ปี ได้มีการพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และนักเรียนมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับและภาคภูมิใจ ของชุมชน ทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีเสมอมา ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียน ร่วมมือกันในการพัฒนาและนำโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

  ปี พ.ศ.2560  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวน 6 ห้องเรียน มีเขตบริการ 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปากบุ่ง หมู่ 4  ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี มีนายพิสรรค์  ธงชัย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีคณะครู จำนวน 3 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียนในปีการศึกษา 2560  จำนวนทั้งสิ้น  67 คน โรงเรียนเปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว เป็นเวลา  78 ปี  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:47:59 น.

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0862626665 อีเมล์: pisan_2516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชิดชนก มาธงไชย โทรศัพท์: 0828725181 อีเมล์: banpakbungschool2562@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]