โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน Vision)

  พันธกิจ (Mission)

  ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้  

  ครูและผู้บริหารได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  ชุมชนร่วมสร้างสรรค์บริหารจัดการศึกษา

   

  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารให้ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีที่หลากหลายและ

  ต่อเนื่อง

  3) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

  การศึกษา

  4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  เอื้อต่อการจัด

  กระบวนการเรียนรู้

  5)  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

  6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

   

  3.4 เป้าหมาย

   

  พันธกิจ (Mission)

  เป้าหมาย

  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

   

  1. นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารให้ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีที่หลากหลายและ

  ต่อเนื่อง

  2. ครูและผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล

  3) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

  การศึกษา

  3.  ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  เอื้อต่อการจัด

  กระบวนการเรียนรู้

  4. มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย สภาพแวดล้อมน่าอยู่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้

   

  5)  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

  5.  โรงเรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

  6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

  6. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:47:59 น.

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370591 อีเมล์: pisan_2516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร โทรศัพท์: 0854149059 อีเมล์: littlemokeapple@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]