โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                           พันธกิจ

  1. พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพแะได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สนับสนุนให้มีการระดมทรัพ
  3.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ทุกคนอย่างทั่วถึง 
  4. ยากรจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการจัดการศึกษา
  5. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ           

                          เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าเรียนอย่างทั่วถึง
  2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม รักการทำงานและ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
  3. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและมีระบบประกันคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวลัธพงษ์ วรบูรณ์

 • นายพูนศักดิ์ พูลดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,519
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ หล้าเนตร โทรศัพท์: 0618145909 อีเมล์: mintra2210@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]