โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                           พันธกิจ

  1. พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพแะได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สนับสนุนให้มีการระดมทรัพ
  3.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ทุกคนอย่างทั่วถึง 
  4. ยากรจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการจัดการศึกษา
  5. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ           

                          เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าเรียนอย่างทั่วถึง
  2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม รักการทำงานและ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
  3. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและมีระบบประกันคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรสุดา สินทรัพย์ โทรศัพท์: 0906011103 อีเมล์: pattasuda.1103@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]