โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้นำทางวิชาการ เก่งการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุพรรณี สีนาค

  • นางสาวินี บุญมานันท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0804810365 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นโลบล คำเก่ง โทรศัพท์: 0816009050 อีเมล์: Sadongna@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]