• ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(สงเคราะห์ที่ ๕)บ้านโคกสะอาด “คณะศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา  โดยเสด็จพระราชกุศล”  ตั้งอยู่  -  หมู่ที่  12  บ้านโคกสะอาด  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด  7  ไร่  2  งาน  82  ตารางวา โดยการบริจาคของนายบิน  มณี  ราษฎรบ้านโคกสะอาด  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2508 โดยใช้อาคารชั่วคราวครูใหญ่คนแรกคือ ร.ต.ต.ประสิทธิ์  ธนาธิบดี  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2511  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ได้พระราชทานทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล  จำนวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. พื้นเตี้ย  ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 27  เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียนและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2511การเสด็จพระราชดำเนิน  จำนวน  1  ครั้ง  คือ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2511  ทรงมีพระราชดำรัส  ตอนหนึ่ง  ความว่า “มีความสงสารเด็กไม่มีที่เรียน  เลยตั้งโรงเรียนให้  เพื่อเด็กจะได้มีที่เรียน”  ในปี  พ.ศ. 2515  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล  พระราชทานทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล  จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อเติมอาคารอีก  2  ห้องเรียน โดยต่อเติมออกทั้งสองด้าน ด้านละ 1 ห้องเรียน  ใช้แรงงานจากชาวบ้านโคกสะอาดปัจจุบันอาคารดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมมากและได้รับอนุมัติรื้อถอนเมื่อปี พ.ศ.2540  ในปี  พ.ศ. 2521  ชาวบ้านและคณะครูร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว  1  หลัง  จำนวน  2  ห้องเรียน  ปัจจุบันรื้อถอนสร้างใหม่  เป็นอาคารถาวรพื้นเตี้ย ขนาดกว้าง  8.50  เมตร ยาว  24  เมตร ขนาด  2  ห้องเรียนครึ่งโดยได้รับเงินบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา  จำนวน  250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในปี พ.ศ. 2525  วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2525  โรงเรียนได้โอนไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.เดิม) ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา” และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปจ.อุบลราชธานี  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  6  ห้องเรียน 

  ในปี  พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105 / 26  จำนวน  1  หลัง   4   ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.202  จำนวน  1  หลัง  และบ้านพักครู  จำนวน  2  หลัง  ในวันที่  10  ตุลาคม  2530 ได้รับเงินบริจาคจาก  ส.ส.ผัน   บุญชิต  จำนวน  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และคณะครูบริจาค  จำนวน 6,700  บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียน  วันที่  19  เมษายน  2532  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ สปช. 105 / 26  ชั้นล่าง  จำนวน  4  ห้องเรียน  วันที่  17  มิถุนายน  2538  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  สนาม  วันที่  31  ธันวาคม  2538  ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าของโรงเรียนสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน จำนวนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) วันที่ 19 พฤษภาคม  2540  ได้รับงบประมาณสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าและด้านข้างทางทิศตะวันตก  จำนวนเงิน  99,000  บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด  6  ที่  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ขนาด  20  ที่และห้องวิทยาศาสตร์  ในวันที่  17  ตุลาคม  2541  ได้รับเงินบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา  สร้างอาคารเรียนพื้นเตี้ยติดดิน  ขนาดกว้าง  8.50  เมตร  ยาว  24  เมตร  จำนวนเงิน  250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จัดพิธีรับมอบในวันที่  14  มิถุนายน  2542  โดย               คุณหญิงประจิตรา  เธียรประสิทธิ์ศาสตร์  นายกสมาคมศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา  เป็นผู้มอบ และผู้รับมอบคือ  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (ตำแหน่งขณะนั้น)  ในวันที่  20  สิงหาคม  2542  ได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง  19  เมตร  ยาว  32  เมตร  จำนวน  1  สนาม  ในวันที่  14  มีนาคม  2546  คณะครูร่วมกับชาวบ้านในเขตบริการได้สร้างอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ขนาดกว้าง  8.50  เมตร  ยาว  27  เมตร  โดยไดรับเงินบริจาคจำนวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากนายกสมาคมศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา  คณะครูและชาวบ้านในเขตบริการจำนวน  72,000  บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  122,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ในวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2546  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครง  “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน”  ในวันที่  14  เมษายน  2547  ได้ต่อเติมอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการจัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษาจำนวน  120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ในปีงบประมาณ  2549  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105 / 29  ขนาด  2  ชั้น  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  จำนวน  1  หลัง  จำนวน  2,051,000  บาท (สองล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

  ปัจจุบัน  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา  จัดการเรียนการสอน  3  ระดับ คือ

                  1. ระดับก่อนประถมศึกษา                มีนักเรียนจำนวน   50  คน

                  2. ระดับประถมศึกษา                        มีนักเรียนจำนวน   102    คน

                  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            มีนักเรียนจำนวน   39    คน

                  ¯   รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น    191    คน

  ผู้บริหารในสถานศึกษา

                  1. นายกิตติภาส  สิงห์เสน           ผู้อำนวยการโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 16:21:18 น.

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีราพัทธ์ นะที โทรศัพท์: 0973396542 อีเมล์: jirakit2529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]