• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ (Mission)

  1.             จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.             ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับท้องถิ่นและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  3.             จัดบริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

  4.             เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญเป็นครูมืออาชีพรับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

  5.             ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 16:21:18 น.

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีราพัทธ์ นะที โทรศัพท์: 0973396542 อีเมล์: jirakit2529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]