• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดการศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  2.  พัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
  3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง  มีคุณลักษณะ
  อันพึงประสงค์   มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักความสามัคคีมีสมานฉันท์ ใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย
  4.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิงห์ ศรีแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประธานพล พลเรือง

 • นางสาวสุกฤตา ชาวนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,724
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-403808 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประธานพล พลเรือง โทรศัพท์: 0968246932 อีเมล์: Partanphon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]