โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประวัติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

นามนี้มีเพียงหนึ่ง...”เบ็ญจะมะมหาราช”
 
 
“เบ็ญจะมะมหาราช”  ชื่อที่ไม่เหมือนใคร และต่างจากโรงเรียนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย “เบญจ” ทั้งหลาย
เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่ต่อท้ายด้วย “มหาราช”  และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
ตามที่กรมวิชาการกำหนดว่า Benchama Maharat School
 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ตั้งขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5  เมื่อ พ.ศ. 2440  ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
ใช้ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนอุบลวิทยาคม” เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับนักเรียนทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ชาย โดยได้รับพระราชทานทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จำนวน 10 ชั่ง เป็นทุนใช้จ่ายในการเรียนการสอน
 
พ.ศ. 2458  โรงเรียนย้ายมาทำการที่อาคารเรียนหลังใหม่ มุมทุ่งศรีเมือง ด้านทิศตะวันออก
(บริเวณโรงเรียนอนุบาลปัจจุบัน) เรียกอาคารใหม่ว่า “ตึกเหลือง”
ประกอบพิธีเปิดวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2458 โดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลก ประชานาถ และได้ประทานนามโรงเรียนว่า
“โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช”
เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
และได้โอนนักเรียนคฤหัสถ์จากโรงเรียนอุบลวิทยาคม มาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่
โรงเรียนจึงถือวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันสถาปนาโรงเรียน”
 
พ.ศ. 2462-2474 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทำให้มีนักเรียนมากขึ้น จึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475
ในบริเวณทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน เป็นอาคารไม้สองชั้น 20 ห้องเรียน
ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2478 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 
พ.ศ. 2489  เปิดสอนในระดับเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์
 
พ.ศ. 2503  เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2503
 
พ.ศ. 2513  เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม แบบที่ 1 รุ่นที่ 4
 
พ.ศ. 2516  ย้ายจากหลังศาลากลางจังหวัดไปอยู่ตำบลท่าวังหิน  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 1176
ในเนื้อที่ 150 ไร่ 15.9 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เปิดทำการเรียนการสอนในนาม “โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช” ตามเดิม
 
พ.ศ.2527 ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน  ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 1”
 
พ.ศ.2538 ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน  ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 2”
 
พ.ศ.2543 เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
และเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
พ.ศ.2544 เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และเป็นสมาชิกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
 
พ.ศ.2545 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
และในวันที่ 17 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคาร “สิรินธร”
 
พ.ศ.2546 เป็นโรงเรียนแกนนำร่วมพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเป็นสมาชิกศูนย์ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (CIU)
 
พ.ศ.2547 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 
พ.ศ.2549 ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 3”
 
พ.ศ.2552 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
พ.ศ.2553 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
พ.ศ.2555 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง (Premiun School)
พ.ศ.2555 โรงเรียนในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. ค่ายคณิตศาสตร์ (ค่าย 1)
พ.ศ.2556 ได้เป็นโรงเรียนในโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
พ.ศ.2557 จัดตั้ง "ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค" (Regional STEM Education) โดยลงนามความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2557 ได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 4"
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-03 23:09:29 น.

ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช

นายจตุพล ชื่นตา
นางสาวเดือนนุช จึงสถิตย์กุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,180
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045474404-6 อีเมล์: it@benchama.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร โทรศัพท์: 0896253522 อีเมล์: searchthai@benchama.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]