ประวัติโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อักษรย่อโรงเรียน “ข.พ.” ตั้งอยู่เลขที่119 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34170    โทรศัพท์ 0-4549-1244   โทรสาร 0-4549- 1783 e-mail : kmp@kmp.ac.th  website : www. kmp.ac.th  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7  เมษายน  พ.ศ. 2513  ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  ที่  อบ.2312/6422  ลงวันที่  7  เมษายน  2513 โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนเขมราฐ เป็นสถานศึกษาชั่วคราว   เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รุ่นแรก  จำนวน  90  คน  มี นายพิชัย  มุขสมบัติ เป็นครูใหญ่คนแรก        

ในปี พ.ศ. 2514 สภาตำบลเขมราฐ ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ 7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยความเห็นชอบของจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ.2740/2525 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 และกระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 6146  จำนวนเนื้อที่ 171 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2516    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ครึ่งหลังจำนวน 8 ห้องเรียน(อาคาร 3 ในปัจจุบัน) และบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2517    ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 216 ช่วงที่ 2 จำนวน 6 ห้องเรียน บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2518    ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล (หน้าโรงงานอุตสาหกรรม) และบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง

ปี พ.ศ. 2519    ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง โรงอาหาร-หอประชุม จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง และสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม

ปี พ.ศ. 2520    ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 216 เพิ่มเติม 2 ห้องเรียน และอาคาร 216ก หลังใหม่ครึ่งหลัง(อาคาร 2 ในปัจจุบัน) บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรงจำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2521    ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน และทางราชการแต่งตั้งให้ นายเกษม  คำทวี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2522    ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ขนาด 2 ยูนิต จำนวน 1 หลัง และทางราชการแต่งตั้งให้ นายรักษา  ศรีภา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. 2523    ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 216ก ครึ่งหลัง และทางราชการแต่งตั้งให้ นายทองขาว โคตรโยธา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2525    ทางราชการแต่งตั้งให้ นายจำนง  เกลียวทอง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2526    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 316ล จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2527    ทางราชการแต่งตั้งให้ นายบุญช่วย  ธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2528    ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานและอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2529    ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ได้ก่อสร้างพุทธสถาน,ประตูโรงเรียน ด้วยเงินบริจาคของครู นักเรียน และศิษย์เก่า โดยมี นายสรยุทธ  วิศิษฎ์ศิลป์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2532    ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง และได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสาขาพะลานและสาขาแก้งเหนือ(โรงเรียนพะลานวิทยาคมและโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ในปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2534    ได้รับงบประมาณจาก กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ 1 สนาม และทางราชการแต่งตั้งให้ นางพรรณี  ขจรวิทย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2536    ทางราชการแต่งตั้งให้ นายสมาน  มโนเอื้อ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2539    ได้รับงบประมาณจาก กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างอัฒจันทร์ จำนวน 1 หลัง และทางราชการแต่งตั้งให้ นายชวลิต  พลราษฎร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2540    ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2543    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/41 จำนวน 1 หลัง มูลค่า 19,837,000  บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมี ฯพณฯ สุวิทย์  คุณกิตติ เป็นประธานเปิด

ปี พ.ศ. 2546    ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม-โรงอาหาร แบบ 100/27 ประสานงานโดย ส.ส. สิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีการปฏิรูประบบราชการและประกาศใช้ พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยยุบสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอตระการพืชผล

ปี พ.ศ. 2547    ทางราชการแต่งตั้งให้ นายบัญญัติ   อุทธา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และในปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” รุ่นพัฒนานำร่อง (Fast  tract)

ปี พ.ศ. 2548    ผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็น “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน”

ปี พ.ศ. 2549    ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง และได้รับคอมพิวเตอร์โรงเรียนในฝัน จาก สพฐ. จำนวน  46 เครื่อง

ปี พ.ศ. 2552    นายบัญญัติ  อุทธา เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นายชัยสิทธิ์   พลทรัพย์ศิริ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

ปี พ.ศ. 2553    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นายสมภาร   ทองมั่น  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และได้มีการปรับปรุงกฎหมายส่งผลให้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมได้โอนมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ปี พ.ศ. 2554    ได้รับงบประมาณจัดทำสนามฟุตบอล (พื้นยาง) จำนวน 1 สนาม และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ(แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์) จำนวน 1 แห่ง คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้งให้ นายบำรุง   เกื้อกูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และได้เปิดให้มีการสอนนักเรียนที่มีความสามารถจำนวน 2 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2555 ทางราชการแต่งตั้งให้ นายไพจิต จัยวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) และจัดการเรียนการสอนส่งเสริมนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์(gifted)

ปี พ.. 2558 ทางรชการแต่งตั้งให้ นายวีระศักดิ์ เอกศรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรีย

 

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-25 12:47:28 น.

นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม

นางลัดดาวัลย์ อัฒจักร์
นายอิทธิพล พันธุ์เพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,305
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045491244, 045491783 อีเมล์: kmp@kmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ มณีสาย โทรศัพท์: 045491783 อีเมล์: khemaratpittayakom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]