• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนนาส่วงวิทยา

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29

  *****************************

   

                     1.  นายสมเกียรติ  สารีบุตร                 ประธานกรรมการ

                     2.  นายกิตติพร  อินทะนา                   รองประธานกรรมการ

                     3. นายทวี  ขจรฟุ้ง                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     4. นายสัมฤทธิ์  สอดสี                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     5. นายวิเนตร  พลพวก                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     6. นายเอกราช  อำพันธ์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     7. นางวรรษิดา  คันที                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     8.  นางพัชรพร   บุญเย็น                    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

                     9.  นางณิชาภัทร  ทางทอง                  กรรมการผู้แทนครู

                     10 นางกัลยาณี  โพธิ์รัง                      กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                     11.นายแก้ว  พิลาศาสตร์                    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                     12.นายนิคม  สมัครคูณ                      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     13.พระครูชัยเขตสุนทร                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

                     14.พระมหาสมชาย  ปิยสีโล                 กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      

                     15.นายทรงยุทธ  ด้ามทอง                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:47:55 น.

โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]