• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนนาส่วงวิทยา

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29

  *****************************

   

                     1.  นายนิคม  สมัครคูณ                     ประธานกรรมการ

                     2.  นายกิตติพร  อินทะนา                  รองประธานกรรมการ

                     3. นายแก้ว พิลาศาสตร์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     4. นายสัมฤทธิ์  สอดสี                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     5. นายเอกราช  อำพันธ์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     6. นายหมอน กรงาม                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     7. นายสังคม มิชาริ่                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                     8. นายยงยุทธ วรกิจ                          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

                     9. นางณิชาภัทร  ทางทอง                 กรรมการผู้แทนครู

                     10 นายปณิธาน ธานิ่                          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                     11.นางวรรษิดา  คันที                        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                     12.นายวิเนตร พลพวก                       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     13.พระครูชัยเขตสุนทร                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

                     14.พระครูสุตเขตปริวัตร                     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      

                     15.นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง                   กรรมการและเลขานุการ

  O4bGuR.jpg   O4bJM0.jpg

   O4bewu.jpg  OYriPW.jpg  

   OYrUOy.jpg   OYrqaD.jpg

  OYrE49.jpg   OYr64u.jpg

   OYrrnI.jpg   OYrXPe.jpg

   OYraml.jpg   OYrv9k.jpg

  OYreNN.jpg   OYryrQ.jpg

   OYrI0S.jpg


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 18:03:16 น.

โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]