• คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  1.

  นางสาวกนกวรรณ  นันทะบุตร

  ประธานนักเรียน

  2.

  นายนัฐพล  พาพะหม

  รองประธาน

  3.

  นางสาวนันทวัน  วันวาน

  รองประธาน

  4.

  นายอาทิตย์  งามฉลวย

  เลขานุการ

  5.

  นางสาวกนกนภา  วรรณประภา

  รองเลขานุการ

  6.

  นางสาวศิริลักษณ์  ศรีธรรม

  เหรัญญิก

  7.

  นางสาวจุฑารัตน์  ไชยสิทธ์

  รองเหรัญญิก

  8.

  นางสาวพรพิมล  บุญมานัด

  กรรมการ

  9.

  นางสาวศศิวิมล  ทวีพัฒน์

  กรรมการ

  10.

  นางสาวจิษาวดี  สายเนตร

  กรรมการ

  11.

  นางสาวนุชจรี  สีคำหล่อม

  กรรมการ

  12.

  นางสาวบุญจิราวรรณ  สายเนตร

  กรรมการ

  13.

  นายธีระพัฒน์   สายเนตร

  กรรมการ

  14.

  นายศรายุธ สุตัญตั้งใจ

  กรรมการ

  15.

  นายอัตพล   มีศรี

  กรรมการ

  16.

  นายพิเชษฐ์  สีทาราช

  กรรมการ

  17.

  นายศุภากร   คำแก่นกาง

  กรรมการ

  18.

  นายฤทธิเดช   เอกศิริ

  กรรมการ

  19.

  นายถาวร   พิมพ์หล่อ

  กรรมการ

  20.

  นางสาวสุภัสสร  พรมทา

  กรรมการ

  21.

  นางสาวปฏิมาพร  พละการ

  กรรมการ

  22.

  นางสาวณัฐนีย์   สาระไทย

  กรรมการ

  23.

  นายวรายุทธ   ชราศรี

  กรรมการ

  24.

  นางสาวสุพรรษา   แช่พึ่ง

  กรรมการ

  25.

  นายนรภัทร   นามวงค์

  กรรมการ

  26.

  นางสาวพัชรินทร์  วงศ์มาลี

  กรรมการ

  27.

  นางสาวอัญธิชา  ยาตรา

  กรรมการ

  28.

  นางสาวภัทธิรา  กลมเกลียว

  กรรมการ

  29.

  นางสาวกัลยา ยอยเงิน

  กรรมการ

  30.

  นายวราวุธ    บุญมี     

  กรรมการ

  31.

  นางสาวขวัญภิรมย์   สมภาวะ

  กรรมการ

  32.

  นางสาวอริสา  บุญเหลือ

  กรรมการ

  33.

  นางสาวอุบลวรรณ  เปาวะนา

  กรรมการ

  34.

  เด็กชายเอกรินทร์  คงคาพันธ์

  กรรมการ

  35.

  นายวิโรจน์  ประทุมเลิศ

  กรรมการ

  36.

  นายศุภวิชญ์  แก้วจันดี

  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]