• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษารองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของชุมชนในเขตบริการอย่างทั่วถึง

  2.  พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความต้องการของชุมชนและก้าวทันสังคมโลก

  3.  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  4.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

  5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School -  Based Management : SBM)

   

  เป้าประสงค์

  1.  ผู้เรียนในเขตบริการได้รับโอกาสบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง         

  2.  โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการรับรองในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           

  3.  ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

  4.  บุคลากรมีศักยภาพจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเกียรติภูมิในวิชาชีพครู

  5.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]