• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา

  โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษาหมู่บ้านน้ำคำแดงหมู่ 5 ตำบลเตยอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ต่อมาได้แยกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ 29 อุบลราชธานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

  ประวัติความเป็นมาโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษาเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษาธิการได้รับอนุมัติก่อตั้งเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2519 โดยมีชาวบ้านน้ำคำแดงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินรวมทั้งสิ้น 21 ไร่ 1 งาน 36.1 ตารางวาโดยเปิดสอนในระดับชั้นม 1 จำนวน 2 ห้องเป็นโรงเรียนสหศึกษารับนักเรียนแบบไปกลับโดยใช้อาคารเรียนและครูของโรงเรียนชุมชนมนชัยเวทย์วิวรณ์(บ้านน้ำคำแดง) โดยนายแถมบรรลุศิลป์รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โดยมี คหบดี นายพร   เวทย์วิวรณ์บริจาคโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนจำนวน 200 ชุด มูลค่าประมาณ 30,000 บาท ให้แก่โรงเรีียน

       วันที่ 20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 นายสุนทร  พลสมัคร ครูใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำรงค์ตำแหน่ง ครูใหญ่

  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดของห้องเรียน 1 หลังมีครูจำนวน 5 อัตรา

  ปีการศึกษา 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารขนาด 4 ห้องจำนวน 1 หลังมีครูอาจารย์จำนวน 2 อัตรานักการภารโรงจำนวน 1 อัตรา

  ปีการศึกษา 2552 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 106  3 ขนาด 8 ห้องเรียนจำนวน 1 ห้องงานพัสดุ 1 หลัง

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2522 นายปิยะเทพ สกุลราป ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 2 มิถุนายน 2522 นายบัญชา   สุขดี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่

  ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณ 30,000 บาทสร้างอาคารพัสดุ 1 หลังได้ครู 2 อัตราการ 2 อัตรา

  ปีการศึกษา 2524 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ครู 1 อัตรา

  ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่บริเวณโรงเรียน

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2526 นายไพบูลย์บุญพุทธ  นายไพบูลย์บุญพุทธท่วม นายไพบูลย์บุญพุทธผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษาได้ นายไพบูลย์   บุญพุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  ปีการศึกษา 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

  ปีการศึกษา 2531 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ -  ห้องส้วม รวมเป็นเงิน 91,000 บาท

  ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการจักรยานการกุศลสูงอุบลเพื่อการการศึกษาจากโรงเรียนยานนเวศวิทยา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดจังหวัดอุบลราชธานีรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียนยืนใช้จำนวน 40 คัน

  ปีการศึกษา 2532 ได้รับงบประมาณสร้างประปาเป็นเงิน 104,000 บาท

  ปีการศึกษา 2536 นายไพฑูรย์  บุญพุทธ อาจารย์ใหญ่ ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา  และนางเอื้อ จำปาทอง ครูใหญ่โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  ปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ปีการศึกษา 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 2160 ปรับปรุง ร้าน  7,124,000 บาท

  วันที่ 11 ตุลาคม 2552 นางเอื้อ  จำปาทอง อาจารย์ใหญ่เสียชีวิต ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษาว่างลง  แต่งตั้งนายเศวต สิริวิ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่รักษาการแทน

  วันที่ 3 มีนาคม 2543 กรมสามัญมีคำสั่งแต่งตั้ง  นางรุจิรา อุดรแผ้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคอมะไพวิทยาคมมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 นางจิราอุดรแผ้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 1 มีนาคม 2544 นางขนิษฐาเห็นดีผู้ช่วยผู้อำนวยการยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ปีการศึกษา 2544 กรมสามัญแต่งตั้งนางขนิษฐาเห็นดีดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ 7 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา

  ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้รับงบค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและค่าวัสดุคุรุภัณฑ์ในวงเงิน 3,459,000  บาท ดังนี้

  • สร้างโรงอาหารแบบ 300 ที่นั่งจำนวน 1 หลังจำนวน 2,900,000 บาท

  • ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หน่วยจำนวน 6 ที่วงเงิน 186,000  บาท

  • ห้องวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงให้เป็นห้องวิทยาศาสตร์มาตรฐานวงเงิน 260,000 บาท

  • คุรุภัณฑ์เครื่องดนตรีจำนวน 1 วงเป็นเงิน 110,000  บาท

  วันที่ 9 มกราคม 2550 นายวสันต์   มรกตเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม  เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา   โดยย้ายสับเปลี่ยนกับ นางขนิษฐา เห็นดี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 นายวสันต์  เขียวมรกต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา  ได้รับคำสั่งย้ายไปโรงเรียนปทุมพิทยาคม และนายสุนทร   ประดิษฐ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยาอำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา

  วันที่ 14 ธันวาคม 2554 นายถนอม    บรรลุศิลป์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสมบัติ เจือบุญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0966910069 อีเมล์: web@srinamkham.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]