• คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  น.ส.ปัทมาพร  แก้วจันทร์  ประธานนักเรียน

  น.ส.จุฑามณี  ดอกหว่านกลาง  รองประธานนักเรียน

  น.ส.ปิติมา   ประสพสม  เลขานุการ

  น.ส.พัชรีภรณ์  ต๊ะคำ  เหรัญญิก

  นายธนากร  สืบบุตร

  นายจักกฤษ  เรเรือง

  นายคมสันต์  วงศ์สามารถ

  นายณัฐวุฒิ  สิงห์แก้ว

  นายธนาภรณ์  บ่อพิมาย

  นายบรรพต  ราษฏรดี

  นายประวิทย์  คงมั่น

  นายพิทักษ์  เกษทอง

  นายภัทรพล  ศรีบัวอ่อน

  นายวงศกร  เฉลิมวงศ์

  นายอรรถพล  โคตรคำ

  นายเอกพล  นาคคล้าย

  นายภูธเนศ  เชาวนะ

  น.ส.กัญญรัตน์  นที

  น.ส.กัญญารัตน์  สุขเสริม

  น.ส.จิราพร  ครุฑนาม

  น.ส.นรินทิพย์  วงศ์สามารถ

  น.ส.พรนภา  บุตรศรี

  น.ส.ศุภรัตน์  วิจิพงษ์

  น.ส.สาวิตรี  ถานโอภาส

  น.ส.แสงทอง  อุปทัง

  น.ส.อมรรัตน์  เจริญสุข

  น.ส.อรอนงค์  วงศ์สามารถ

  น.ส.ชัญญานุช  เหง้าเกษ  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0966910069 อีเมล์: web@srinamkham.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]