• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
  2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาการทักษะอาชีพเทคโนโลยีสุขภาพกาย/ จิต
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  เป้าประสงค์

  1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
  2. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
  3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพและดำรงตนตามวิถีไทยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  4. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  5. การจัดการศึกษาโดยประชาชนมีส่วนร่วม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-03 22:26:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบัติ เจือบุญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทนงศักดิ์ สิงห์นาค

 • นายสมศักดิ์ สินธุ์งาม

 • facebookสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,511
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0966910069 อีเมล์: srinamkhumsueksaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]