โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประวัติโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

 

ประวัติและข้อมูลบริบทโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

 

                 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ    จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  มิถุนายน   พ.ศ.  2517  โดยดำริ         ของ  ดร. ก่อ สวัสดิพานิช  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา  เปิดทำการสอนครั้งแรก      โดยใช้อาคารเก่าของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ซึ่งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้ชื่อว่า          “โรงเรียนวารินธรรมกิตติกา”  ตามนามเจ้าคุณธรรมกิตติกา นายอำเภอคนแรกของอำเภอวารินชำราบ    ต่อมา          นายเจริญ   ปานทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้น   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น       “โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ”   โดยใช้นามเจ้าพ่อลือคำหาญ    ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนักรบในสมัย            พระวอพระตาและเป็นผู้ก่อตั้งอำเภอคำน้ำแซบ (อำเภอวารินชำราบในปัจจุบัน)

        ในปีการศึกษา  2519  จัดชั้นเรียนเป็น  25 ห้องเรียน  ทำให้ห้องเรียนไม่พอ  จึงได้แยกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอยู่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2520  ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนรวมกัน  ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  คือบ้านคำแสนราช   ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

        ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น   12 – 12 - 12 / 12 - 13 - 12  รวม 73  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ  2,944    คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน  2555)   มีครู - อาจารย์ทั้งสิ้น  145 คน

 (ไม่รวมครูอัตราจ้าง)  (ข้อมูล 10 มิถุนายน  2555)  สำหรับปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียนเป็น   12 – 12 - 12 / 12 - 12 - 13  รวม 73  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ  2,970  คน (ข้อมูลประมาณการจำนวนนักเรียน ซึ่งใช้ประมาณการงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2556)   ปัจจุบัน มีนายสุวิน  ทองสุข   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน        

 

       1. นายสมานจิต    ภิรมย์รื่น       รักษาการตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ.  2517

       2. นายประดิษฐ์    ศรีวรมาศ      ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2517 - 2530

       3. นายพิชัย          มุขสมบัติ       ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2530 - 2534

       4. นายวิเชียร        วรรณพงศ์     ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2534 - 2537

       5. นายไสว            ทีปวัฒน์       ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2537 - 2539

       6. นายเชียร          ศิลนะชัย        ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2539 - 2541

       7.  นายสมจิต       บุตรทองทิม   ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2541 – 2547

       8. นายสันต์ชัย      พุทธบุญ       ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2547 - 2552  

       9. นายสุวรรณ     โลมะรัตน์      ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2553 - 2554

       10. นายพิทยา  รักพรหม           ผู้อำนวยการ   พ.ศ. 2554 – 2555

       11. นายสุวิน    ทองสุข             ผู้อำนวยการ   พ.ศ. 2555 – 2558

       12. นายนพรัตน์  ทองแสง        ผู้อำนวยการ   พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

 

ข้อมูลองค์ประกอบของโรงเรียน

 

                 กำเนิดโรงเรียน               วันที่  10  มิถุนายน     2517

                 อักษรย่อโรงเรียน             . .   

                 สีประจำโรงเรียน             ฟ้า - แดง

                         - สีฟ้า    หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญงอกงาม

                         - สีแดง  หมายถึง  ความรัก  ความสามัคคี  ความอดทน  ความเข้มแข็ง

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เจ้าพ่อลือคำหาญ

 

คำขวัญโรงเรียน

รู้หน้าที่  มีวินัย  ใส่ใจวิชาการ  มุ่งสู่งานคุณภาพ

 

ปรัชญาโรงเรียน

อุปสรรคย่อมแก้ได้ด้วยปัญญา

 

คติพจน์โรงเรียน

นยํ  นยติ  เมธาวี

                                                    (คนมีปัญญา  ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ)

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นยางนา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-30 14:18:43 น.

นายนพรัตน์ ทองแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลือคำหาญวารินชำราบ
นายประทีป กระจายพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลือคำหาญวารินชำราบ
นายสุรพล ทางทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลือคำหาญวารินชำราบ
นายกฤษดา ผุยพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลือคำหาญวารินชำราบ
นางกมลวรรณ ศรีมันตะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลือคำหาญวารินชำราบ

นางทิพวรรณ พรมแก้ว
นางณัชชานิษฐ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,524
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-321467 อีเมล์: luschool53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เชษฐา เสาเวียง โทรศัพท์: 0898483793 อีเมล์: 00chest00@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]