โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเป็ด

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านหนองเป็ด

                โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2467  โดยแยกออกมาจากโรงเรียนบ้านหนองหินอาศัยศาลาวัดบ้านหนองเป็ดเป็นที่เรียน  และได้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองหิน  2 ( วัดบ้านหนองเป็ด )  มีนายผั่น  ลูกคำ  เป็นครูใหญ่คนแรก  ดำเนินการอยู่ได้โดยอาศัยเงินบำรุงการศึกษาสังกัดกระทรวงธรรมการ  และอาศัยกระทรวงมหาดไทยในบางเรื่อง

                พ.ศ.  2492  นายเจียม  ขันเงิน  เป็นครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับชาวบ้านโดยการนำของนายเทา  หงษ์คำ  ผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น  ย้ายโรงเรียนออกจากวัด  มาตั้งทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  โดยสร้างเป็นอาคารไม้ถาวร  ขนาด  6  ´ 9   เมตร  โดยคณะครู  ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงิน  12,000  บาท  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า

 “ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด ”   ต่อมาวันที่  20  ธันวาคม  2497  นายสุรศักดิ์  หาญจางสิทธิ์  ย้ายมาเป็นครูใหญ่  และได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน  8,842  บาท  เพื่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน  จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2499

                 วันที่  1  ธันวาคม  2506  นายสงกา  สมพงศ์พันธ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้นำประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันหาเงินซื้อสังกะสีมุงหลังคา  และซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนอีก  10,000  บาท  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4

                  วันที่  16  กุมภาพันธ์  2521  นายสงกา  สมพงศ์พันธ์  ครูใหญ่ได้ถึงแก่กรรม  ทางราชการแต่งตั้งให้               นายพงศ์ทวี  ฉะอ้อน มาดำรงตำแหน่งแทน  และในปีการศึกษา 2521 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5   โดยรับนักเรียนจากบ้านโนนค้อ  และบ้านหนองเป็ด  ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ  คณะครูจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาและชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  6 ´ 8  เมตร  โดยมีนายสุพัฒน์  จูมพิลา  ราษฏรบ้านหนองเป็ดบริจาคเงินช่วยเหลือ  2,000  บาท  ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  300,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ซ  ใต้ถุนสูง  ขนาด  4  ห้องเรียน  และได้ย้ายจากที่เดิมมาปลูกสร้างใหม่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งมีเนื้อที่มาก  การสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2522  โดยมีนายคำบุ  เหมลา  นายอำเภอเมืองยโสธร  มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน

                   ในปีเดียวกันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คณะครุพร้อมด้วยกรรมการศึกษาและชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน  5,050  บาท  เพื่อร่วมสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  ซึ่งรื้อถอนมาจากที่ดินแปลงเดิม  และได้ร่วมสร้างเสาธงเหล็กมูลค่า   3,934  บาทด้วย

                    ปี  2525  นายพงศ์ทวี  ฉะอ้อน  ครูใหญ่ได้ลาศึกษาต่อ  นายนิยม  ภูมิผักแว่นรักษาการแทนและในปีเดียวกัน  ทางโรงเรียนได้รับเงินสมทบจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพเป็นเงิน  10,000  บาท  และได้นำอาคารเรียนหลังเดิมมาต่อเติม  โดยชาวบ้านได้สละแรงงานในการสร้าง  จนเมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2525  อาคารเรียนใช้การได้  3  ห้องเรียน  ต่อมาได้รับเงินสมทบ  จากคณะผ้าป่ากรุงเทพมหานคร  จำนวน  18,000  บาท  และได้รับงบประมาณจากทางราชการอีก  180,000  บาท  ได้นำมาก่อสร้างส่วนที่เหลือ  จนแล้วเสร็จ

                     ในปีงบประมาณ  2525  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากราชการ  360,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช .201  ขนาด  10  ´  20  เมตร  และสร้างเสร็จในปี  2525

                      เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2526  ทางราชการมีคำสั่งให้นายพงศ์ทวี  ฉะอ้อน  ไปดำรงตำแหน่งที่

โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า  จึงให้นายอุไร  นามวงศ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

                      ปีการศึกษา  2527  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  กศ.พช  โดยคณะครูที่รับผิดชอบโครงการได้เข้ารับการอบรมที่ศูนย์พัฒนาชนบทเขต  3  อุบลราชธานี  และได้ปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการจนทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองยโสธร  ได้รับโล่รางวัล  จาก ฯพณฯ  นายชวน  หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในขณะนั้น  เมื่อปีการศึกษา  2528

                      ในปีการศึกษา  2528  โรงเรียนได้รับการประเมินตำแหน่งผู้บริหารจาก  ครูใหญ่  เป็นอาจารย์ใหญ่  โดยมีนายอุไร  นามวงศ์  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก  ต่อมาเมื่อวันที่  16  มีนาคม  2534  ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งย้าย  นายอุไร  นามวงศ์  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านนาสะไมย์  และให้นายถวิล  เวฬุวนารักษ์  มาดำรงตำแหน่งแทน

                      เดือนเมษายน  2535  คณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  ได้มอบเงินให้โรงเรียนจำนวน  20,000  บาท  เพื่อต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ  ป.1 .ซ   ใต้ถุนสูง  โรงเรียนจึงได้ร่วมกับชาวบ้านเทคอนกรีตต่อเติมอาคารเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม  ปีเดียวกัน

                      ปีการศึกษา  2538  โรเรียนได้เปิดทำการสอนระดับอนุบาลชนบท ( 4 – 5 ปี) และในเดือนมีนาคม  2538  คณะครู  คณะผ้าป่า  จากกรุงเทพมหานคร  และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วคอนกรีตด้านหน้า  เป็นเงิน  40,000  บาท  และสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเสร็จในเดือนเมษายน  2538  ส่วนรั้วโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างได้เล็กน้อยเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  จนเดือนตุลาคม  2539  คณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  ได้นำเงินมามอบให้โรงเรียน  อีกจำนวน  40,000  บาท  จึงได้ทำการก่อสร้างรั้งด้านหน้าจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม  2540

                       ปีงบประมาณ  2540  สปจ.ยโสธร  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.102/26  ขนาด  5  ห้องเรียน  และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  เมื่อเดือน  มีนาคม  2541  ทำให้ปัญหาการขาดแคลนห้องเรียนหมดไป

                       ปี พ.ศ.2543  นายถวิล   เวฬุวนารักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม  และ  นายโสภณ   วงค์โพธิ์ไทร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  และในปีนี้ คณะครู  กรรมการสถานศึกษา และคณะศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียน  ได้เงิน  100,000   บาทและได้ดำเนินการสร้างรั้วรอบโรงเรียนทางด้านทิศตะวันตกจนแล้วเสร็จ

                      วันที่  29 – 28  พฤศจิกายน  2545 โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) และผลการประเมิน ผ่านในระดับพอใช้

                      ปีงบประมาณ  2546  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด ขอปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามเกณฑ์คุณภาพ ผลการประเมินผ่านการประเมินและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในเดือนมิถุนายน  2546  และนายโสภณ  วงศ์โพธิ์ไทร  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนนี้  และเมื่อวันที่  7  กรกฏาคม  2546  ทางราชการได้ปรับปรุงระบบราชการใหม่ โรงเรียนได้ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

                      วันที่ 1  พฤศจิกายน  2547  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)นายโสภณ  วงศ์โพธิ์ไทร ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)  อำเภอป่าติ้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 และได้ย้ายนายสมัย  สมโสภา  มาดำรงตำแหน่งแทน

                      วันที่  1   มกราคม  2548  คณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จาก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี หนองเป็ด ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ทอดที่โรงเรียนบ้านหนองเป็ด  ได้เงิน  100,000   บาท โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน  คือ  ซ่อมแซมห้องเรียนในอาคาร ป๑ ซ   จัดสร้างเวทีกลางแจ้ง  จัดสร้างปรับปรุงพื้นชั้นล่างของอาคาร ป ๑ ซ  ตัดถนนด้านหลังอาคารเรียน  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้เป็นโรงอาหาร  ถมดินเพื่อเตรียมสร้างอาคารห้องสมุด  และในปีนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างห้องสมุดจากงบประมาณผ้าป่าสามัคคีที่โรงเรียนได้เก็บไว้ดำเนินการในส่วนนี้โดยเฉพาะเมื่อหลายปีที่ผ่านมา งบประมาณ  100,000  บาท

                       เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม  2549  โรงเรียนได้รับเงินจากคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา  3  คณะ  คือ  ผ้าป่าบุญพระเวสสันดร   คณะผ้าป่าประเพณีสงกรานต์  และคณะผ้าป่าระยอง - ชลบุรี  เป็นเงิน  180,000  บาท  และได้ดำเนินการสร้างห้องสมุด  ในส่วนโครงสร้างหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อย

                       วันที่  2 – 4  สิงหาคม  2549 โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) รอบที่ 2  และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  เมื่อเดือนธันวาคม  2550

                        ปี  พ.ศ.2550  โรงเรียนได้รับเงินบริจาค จากพระครูปลัดสุวรรณ  เมธิโก  10.000  บาท  ร้านมิ่งขวัญวัสดุ บ้านหนองเป็ด  10,000  บาท  พระครูปัญญาวรกิจจาภรณ์  5,000  บาท  และคณะครู พนักงานโรงเรียนบ้านหนองเป็ด รวมเป็นเงิน  75,000  บาท  ได้ดำเนินการสร้างห้องสมุดเพิ่มเติมได้  1  ห้อง

                        1  มกราคม   2551  คณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพ – ชลบุรี – ระยอง – พัทยา – หนองเป็ด ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาและมอบให้โรงเรียนดำเนินการสร้างห้องสมุด  ได้เงิน  250,000  บาท  และโรงเรียนได้ดำเนินการในการสร้างเพิ่มเติมห้องสมุด  โดยมีผู้บริจาคสมทบในการสร้าง  คือ  พระครูภาวนากิจโกศล(หลวงปู่สอ  พันธุโล)  20,000  บาท  พระครูภาวนาวรกิจจาภรณ์    25,000  บาท  และได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  เป็นอาคารห้องสมุดขนาดมาตรฐาน  3  ห้องเรียน  และตั้งชื่ออาคารว่า  “อาคารคุรุราษฎร์ศาสน์สามัคคี”  และได้ทำพิธีมอบให้แก่ทางราชการเมื่อวันที่  27  มีนาคม  2552

     12 – 14  กรกฎาคม 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) รอบที่ 3 และได้รับรายงานจากคณะที่มาประเมินว่าผ่านการประเมิน

นโยบายของโรงเรียน

  1. พัฒนาเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้มีพัฒนาการในทุกด้าน  ทั้งสติปัญญา  สังคม  อารมณ์  และร่างกาย 
  2. ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
  3. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
  4. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
  5. จัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. ส่งเสริมสนับสนับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  8. สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

 

นโยบายการพัฒนา  7  ก้าว

                ก้าวนำความรู้   ก้าวสู่มาตรฐาน   ก้าวสืบสานวัฒนธรรม   ก้าวย้ำประชาธิปไตย 

 ก้าวไปกับสิ่งแวดล้อม   ก้าวพร้อมพลานามัย   ก้าวไกลสิ่งเสพติด

 
สีประจำโรงเรียน

       สีขาว  และ  สีน้ำเงิน

                สีขาว  หมายถึง   ความสะอาดบริสุทธิ์  ไร้เดียงสา  เปรียบเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ขาวบริสุทธิ์

                สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความจริงจังความเข้มแข็งและหนักแน่น

 

        ปรัชญาของโรงเรียน

นตถิ       ปญญา  ษมา  อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา

 

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองเป็ด

 

เด็กเรียนรู้              ครูจริงใจ                งานโปร่งใส           ในความพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมัย สมโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเป็ด

นายสุทัศน์ ไชยมา
นางขัตติยากร เชื้อวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045750078 อีเมล์: Nongpedspp1@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญมา สำลี โทรศัพท์: 0818793467 อีเมล์: mr.boonma@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]