โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

 

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่      ก่อตั้งครั้งแรกเป็นสาขาโรงเรียนบ้านแคนน้อย  เมื่อวันที่  1   มิถุนายน   2469   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลดงแคนใหญ่  (วัดบ้านดงแคนใหญ่)

รองอำมาตย์เอกหลวงกันทรารักษ์   นายอำเภอลุมพุกเป็นผู้ก่อตั้ง   อาศัยศาลาวัดบ้านดงแคนใหญ่เป็นสถานที่เรียน เปิดสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   มีนักเรียนชาย   110   คน   นักเรียนหญิง   120   คน   รวม   220   คน  นายลา  จักษุดำ เป็นครูใหญ่

         1 เมษายน 2474 - 13  กันยายน 2474 โรงเรียนถูกยุบชั่วคราว

         14  กันยายน 2474  ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของบ้านบกน้อย นายเสถียร  ปนคำ เป็นครูใหญ่ เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

         1  มิถุนายน  2478  ทางราชการได้ตั้งเป็นโรงเรียนอิสระ ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลดงแคนใหญ่ 2 (วัดบ้านดงแคนใหญ่) และแต่งตั้งนายโหง่น     ขยันหา  เป็นครูใหญ่

         6  พฤษภาคม  2482  ย้ายจากศาลาวัดบ้านดงแคนใหญ่ มาปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  2 ชั้น เอกเทศถาวร  บนเนื้อที่  20 ไร่  1  งาน   ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

        28  มิถุนายน  2494   ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  4  ห้องเรียน และอาคารเรียนหลังนี้ได้รื้อถอนเมื่อปี   2517

        2510  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนยกพื้น แบบ 002  ขนาด  3 ห้องเรียน

        2513   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนพื้นสูง แบบ ป. 1 ช  ขนาด 1 ห้องเรียน

  1. ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนพื้นสูงแบบ ป. 1 ช ขนาด  1  ห้องเรียน

        2523  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนพื้นสูง แบบ ป. 1 ช ขนาด 4  ห้องเรียน

        2524   คณะศิษย์เก่า/ ครู/ ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินสร้างอาคารแบบ 002 และเงินสมทบจากสภาตำบล  ขนาด  2  ห้องเรียน

        2526  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนติดพื้นแบบ  สปช.  105  ขนาด  4  ห้องเรียน

  1. ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนติดพื้นแบบ  สปช.  105/  29  ขนาด  7 ห้องเรียนชื่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ร. 9

  1. พ.ศ.   2533  นายทวี  - นางฤดี  ขันแก้ว ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวต่อเติมห้องเรียนที่เหลือ

(ชั้นล่าง)  1  ห้องเรียนเป็น 8 ห้องเรียน

  1. งบประมาณสร้างอาคารเรียนติดพื้นแบบ สปช.  105  ขนาด  4 ห้องเรียน
  2. ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  สปช.105  ชั้นล่าง  จำนวน  4  ห้องเรียน

2550  ได้งบประมาณจาก  สพฐ. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  25  เครื่อง

 
อาคารอเนกประสงค์

        2519  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร แบบ 312         จำนวน  1  หลัง

        2523  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ 312        จำนวน  1  หลัง

        2534  ได้รับงบประมาณสร้างโรงประชุม แบบ 205       จำนวน  1 หลัง

บ้านพักครู

       2519  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู                       จำนวน  1 หลัง

      2520   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู                    จำนวน    2 หลัง

      2521   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู                    จำนวน    2 หลัง

      2550    ขอรื้อถอนบ้านพักครูจำนวน  2  หลัง  และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปสร้างอาคารสำหรับขายอาหาร

 
ส้วม/ เรือนเพาะชำ/ ถังน้ำ/อาคารสหกรณ์โรงเรียน/แหล่งน้ำ

        2522  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมซึม ขนาด 2 คูณ 6 เมตร             จำนวน 4   ที่

        2527   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมซึม แบบ สปช. 602                 จำนวน  2 หลัง

        2527   ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ . 33 สร้าง 2 ที่     จำนวน  6  ถัง

        2529   นายไพโรจน์ - นางสุชีรพงษ์ โพธิ์กฎ  บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวสร้างอาคารสำหรับจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน อาคารติดพื้น  ขนาด 3 คูณ 6 เมตร จำนวน 1 หลัง

       2531  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ ขนาด 6 คูณ 8 เมตรแบบ พ. 2 จำนวน 1 หลัง

       2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างจาก รพช. เจาะบาดาล   จำนวน 1 บ่อ

  1. ได้รับงบประมาณก่อสร้าง จากโยธาธิการจังหวัดเจาะบาดาลลึก 30 เมตร จำนวน 1 บ่อ

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พ.ศ.  2494  - 2502  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพิเศษภาค  1  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้ตารางสอนอย่างสหศึกษา  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

พ.ศ.  2534- ปัจจุบัน   สอนในชั้นก่อนประถม -  มัธยมศึกษาตอนต้น  และเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม  2534เป็นต้นไป) เรียนวันจันทร์- ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

พ.ศ. 2519 - 2520 โรงเรียนในโครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2519 โรงเรียนชุมชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย          นายสิงห์  ไชยช่วย   เป็นอาจารย์ใหญ่  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นและนายคำพอง   ขวัญทอง    ได้รับ   คัดเลือกไปฝึกอบรมและดูงานที่สถาบันฝึกผู้นำแห่งเอเซีย     มหาวิทยาลัยเซเวียร์    เมืองคากาเดอโอโร  ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเวลา   8  เดือน

พ.ศ.2520  ได้รับรางวัลชนะเลิศสวนเกษตรดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่ ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว และได้รับเกียติคุณบัตร จากนายอาณัติ    อาภาภิรมย์   รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้น

พ.ศ. 2521 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช   2521

พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น(โรงเรียนขนาดใหญ่) ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้ว   และเป็นโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว

พ.ศ. 2534   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำในโรงเรียนโครงการแนะแนวของกลุ่มโรงเรียน      ดงแคนใหญ่และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ระดับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

พ.ศ. 2550  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนระดับเหรียญทอง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ ของจังหวัดยโสธร

พ.ศ. 2550  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

พ.ศ.  2552  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ ICT  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำบลดงแคนใหญ่  อำเภอคำเขื่อนแก้ว    1  ใน 10 โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต 1

 

การบริหารโรงเรียน

ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารเป็นตำแหน่งครูใหญ่ จำนวน 9 คน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จำนวน 3 คน เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จำนวน 3 คน รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จำนวน  1  คน   ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน   6   คน

             เมื่อ พ.ศ. 2540    นายประสพสุข    มงคลคำ   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  9

            

ปัจจุบัน   นายสุรพงษ์  แสวงศรี   ผู้อำนวยกรโรงเรียน        ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-06 11:06:44 น.

นายสุรพงษ์ แสวงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนดงแคนใหญ่

นางสินีนาถ วงษ์เพ็ญ
นายสมศักดิ์ ทองทา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,935
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0-4577-1092 อีเมล์: dongkanyai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนมน ทองลุม โทรศัพท์: 087-8707607 อีเมล์: thonglum7747@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]