โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี

 

                  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี   ตั้งอยู่หมู่ที่  2   ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร    เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2469 โดยมีพระยากัณทรารักษ์  นายอำเภอลุมพุก(คำเขื่อนแก้ว)เป็นผู้จัดตั้ง  และดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี  ในปีแรกที่เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านกลาง  เมื่อโรงเรียนเป็นเอกเทศแล้ว  นายพรม  ทอนเบ้า เป็นครูใหญ่โดยมีครูน้อย 2 คน   คือ นายก๋า  จันทรคุปต์   และนายเคน  ราษฎรดี   ขณะนั้น นายหมุน  โสมะฐิติ เป็นศึกษาธิการอำเภอ   นายไชยสอน ละลอกน้ำ   เป็นกำนันทำหน้าที่เป็นสารวัตรศึกษาด้วย เมื่อเริ่มจัดตั้งได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน ต่อมาเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2513ได้เปิดทำการสอน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2503  และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี   พ.ศ. 2515

                ปี พ.ศ.2521  ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่ เป็นระบบ 6:3:3   ตามแผน การศึกษาชาติปีพ.ศ.2520โดยลดชั้นประถมศึกษาปีที่7 ลงเหลือประถมต้น6 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นชั้นปลายประโยคประถมศึกษา 

                ปี พ.ศ.2524โรงเรียนประถมศึกษาได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ขึ้นต่อกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีระบบการปฏิบัติงาน    เป็นรูปองค์คณะบุคคล  โรงเรียนนี้ขึ้นตรงต่อสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

                ปี  พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่  จากโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร มาเป็น “โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี” วันที่ 30  กันยายน 2528  นายพงษ์สวัสดิ์  ประเสริฐ อาจารย์ใหญ่ ต่อมาได้เกษียณอายุราชการและทางราชการได้แต่งตั้ง นายสงัด  ขอสุข   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกลางมาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2528   จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2530   นายสงัด  ขอสุข   ได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุการป่วย  แล้วทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายวีระชัย บุตรสิงห์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกลาง  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม  2530  และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อ  26  ธันวาคม   2539

                ปี พ.ศ. 2556  นายธรรมนอง  ชาลี  ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2556  

                 โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมา  ตลอดจนบุคลากรได้มีการพัฒนางานเรื่อยมาจนทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลดังนี้

                  ชนะเลิศกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนระดับจังหวัด (2531)  ชนะเลิศห้องสมุดดีเด่นระดับจังหวัด (2532)  ชนะเลิศ  กศพช.ดีเด่นระดับจังหวัด (2537)  ชนะเลิศกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนระดับจังหวัด (2537)  ชนะเลิศโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดกลางระดับจังหวัด (2539)  ชนะเลิศผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด(2544)   ปี  2549  ผู้บริหารได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นและรับรางวัล  Teacher  Awards  ระดับจังหวัด    ปี  2551 – 2552 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  ระดับจังหวัด   และนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศนักเรียนพระราชทาน (ประถมศึกษาขนาดกลาง)  คือ เด็กหญิงสุพิชชา  บุตรสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจาก สมศ. รอบ 2  และในวันที่  17  มีนาคม  2553  โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)         

                ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 206 คน  ข้าราชการครู จำนวน  16 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน

                ด้านการจัดการเรียนการเรียนการสอน  โรงเรียนได้เน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในด้านการจัดการศึกษาด้วยดีตลอดมา  ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-06 13:47:55 น.

นายธรรมนอง ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี

นางอัมไพร บุญประกอบ
นายเสริมเกียรติ อยู่เย็น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

940
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โทรศัพท์: 045-795274 อีเมล์: phosaiphosee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัมพร อินอ่อน โทรศัพท์: 0862633894 อีเมล์: porn.in600@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]