โรงเรียนบ้านโนนยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission )

                  จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ โดยดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

                  นโยบาย : ปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้สอดคล้องกันทั้งการศึกษาในระบบ  และศึกษา

                 นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

                  ยุทธศาสตร์

                  1. เร่งประสานและร่วมมือดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมประชากรวัยเรียนทุก

                  กลุ่มทุกเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

  2.เร่งรัดพัฒนาการเทียบโอนผลการเรียนให้สามารถเชื่อมโยงการจัดการศึกษาได้ทั้ง  3        

  รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

  เป้าหมาย

          1.  ประชากรในวัยเรียนได้เข้าเรียนและเรียนต่อชั้น ม.1 ครบทุกคน

                  2.  ประชากรวัยเรียนมีการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพอนามัยแข็งแรง

                  3.  มีรูปแบบและวิธีการเทียบโอนผลการเรียนที่เชื่อมโยงผลการศึกษา

                  4.  สถานศึกษามีความพร้อมในการเทียบโอนผลการเรียนทุกรูปแบบ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:40:16 น.

โรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 45750194 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์พัฒน์ ธรรมรักษ์ โทรศัพท์: 0885409480 อีเมล์: gameza79@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]