โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประวัติโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

 

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ตั้งขั้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2521 โดยความร่วมมือของชาวบ้านกำแมด นำโดยพระครูขันติยาภิรักษ์  เจ้าคณะตำบลกำแมด  ครูใหญ่โรเรียนชุมชนกำแมด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 หมู่ 7 ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งสร้างเสร็จภายใน 7 วัน บนที่ดินของ นายสฤษดิ์  เวฬวนารักษ์ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเริ่มแรก จำนวน 43 ไร่ 61 ตารางวา

          ปีการศึกษา 2521 เป็นปีการศึกษาแรก รับนักเรียน 2 ระดับคือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งสิ้น 65 คน ครู -  อาจารย์  5  คนนักการภารโรง 1 คนมีนายยุทธกิจ  พวงชมพูเป็นครูใหญ่

          ปีการศึกษา 2522 ได้รับประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 5 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-2 มีนักเรียนทั้งสิ้น 128 คน ครู - อาจารย์ 7 คน ได้สร้างห้องส้วมแบบ สห.ขนาด 7 ที่ จำนวน 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ 216 ค ครึ่งหลัง ขนาด 8 ห้องเรียน บ้านพักครูอาจารย์แบบ 202 ก 2หลัง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 168 คนครู - อาจารย์ 13 คน

           ปีการศึกษา 2524 ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำแบบ ฝ33 จำนวน 3 ที่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 165 คน ครู - อาจารย์ 11 คน  มีนายวิศิษฐ์  ขุณิกากรณ์  รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

          ปีการศึกษา 2525-2527 นายสันต์ชัย พุทธบุญ  เป็นอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้เข้าโครงการ คปล. ( โครงการปรับปรุงขนาดเล็ก ) เริ่มปี 2527-2529

          ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 102/27  1 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 338 คน ครู - อาจารย์ 18 คน สร้างพุทธมลฑล  มีนายสมพงษ์  ประทุมทอง เป็นอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 203 คน ครู - อาจารย์ 16 คน

          ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 ค ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวเป็นศูนย์ฝึกอาชีพท้องถิ่น ครู - อาจารย์ 16 คน มีนักเรียน 201 คน มีนายสุวิทย์  รักษาสุข เป็นอาจารย์ใหญ่

 ปีการศึกษา 2534 ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ 7 เปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านหนองเป็ด อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร มี นักเรียน 251 คน ครู - อาจารย์ 18 คน

          ปีการศึกษา 2535 ได้รบงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล มีนายสุพล  วังสินธุ์ เป็นอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2536 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ สร้างรั้วคอนกรีตหน้าโรงเรียนเป็นระยะทาง 523 เมตร

          ปีการศึกษา 2540  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล ( ปรับปรุง ) จำนวน 1 หลัง เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ขนาด 48 ชุด  มีนาย วิศิษฐ์ ขุณิกากรณ์ เป็นผู้อำนวยการ นักเรียน 698 คน ครู - อาจารย์ 26 คน

          ปีการศึกษา 2541 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลังโรงอาหาร 1 หลัง ครู - อาจารย์ 27 คน

          ปีการศึกษา 2542 ได้ต่อเติมโรงอาหาร ทำโรงรถ ทำห้องสมุดกาญจนาภิเษก ทำถนนซีแพคเชื่อมต่ออาคารเรียน

               ปีการศึกษา 2543 ได้รับประปาขนาด9/9 1 ชุด ระบบไฟฟ้าเปลี่ยนจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 30 KV เป็น 100 KV ซ่อมอาคาร 216 ค

                ปีการศึกษา  2546  มีนักเรียน  397  คน  ครู - อาจารย์ 19  คน  นักการภารโรง  3  คน

                ปีการศึกษา  2547  มีนักเรียน  415  คน  ครู  20  คน (รวมผู้บริหาร)  นักการภารโรง  2  คน  

                ปีการศึกษา  2548  มีนักเรียน  421  คน  ครู  20  คน (รวมผู้บริหาร)  อัตราจ้าง  1  คน 

มีนายวิทยา  เพชรไกร  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 

                ปีการศึกษา  2549   นักเรียน  425  คน  ครู  20  คน    มีนายไตรสรณ์  สุวพงษ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้งบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ต่อเติม  อาคารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างปะรำพิธี  โรงอาหาร  รูปปั้น รัชกาลที่  5  และรัชกาลที่ 6

                ปีการศึกษา  2550  นักเรียน  378  คน  ครู  21  คน  พนักงานราชการ  1  คน  พนักงานขับรถ  1  คน  พ.บริการ  1  คน   ลูกจ้างชั่วคราว   2  คน  จ้างยาม  1  คน   จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์  35  เครื่อง  สร้างป้ายโรงเรียน  ลานเสาธงชาติ                                         

                ปีการศึกษา  2551  นักเรียน  334  คน  ครู  20  คน  พนักงานราชการ  1  คน  พนักงานขับรถ  1  คน  พ.บริการ  1  คน   ลูกจ้างชั่วคราว   2  คน  จ้างยาม  1  คน  

                ปีการศึกษา  2552  นักเรียน  322  คน  ครู  18  คน  พนักงานราชการ  1  คน  พนักงานขับรถ  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว   1  คน  มีนายไตรสรณ์  สุวพงษ์  เป็นผู้อำนวยการ

                ปีการศึกษา  2553  นักเรียน  227  คน  ครู  17  คน  พนักงานราชการ  1  คน  ช่างไม้  3  จำนวน  1  คน   ลูกจ้างชั่วคราว   1  คน  10  มกราคม  2554  นายไตรสรณ์  สุวพงษ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ และนางสาวแสงตะวัน  อ่อนพุทธา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน  ปัจจุบัน นายยงยุทธ  ภูมิแสน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              ปีการศึกษา 2554 นักเรียน 298 คน ครู 18 พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน มีนางสาวแสงตะวัน  อ่อนพุทธา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

             ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียน 285 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน วันที่ 4 ตุลาคม 2555 นางสาวแสงตะวัน   อ่อนพุทธา ย้ายไป มีนายยงยุทธ   ภูมิแสน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2556  มีนักเรียน 269 คน ครู 18 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน มีนายยงยุทธ ภูมิแสน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2557   มีนักเรียน 261 คน ครู 18 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน    มีนายยงยุทธ ภูมิแสน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2558   มีนักเรียน 245คน ครู 16 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน   มีนายนิติ  ในพรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

         ปีการศึกษา 2559  มีนักเรียน 229 คน ครู 16 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  มีนายนิติ  ในพรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-14 11:57:36 น.

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

นายนิรุจณ์ ทองจำรัส
นางวรพรรณ คำสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,711
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045738636 อีเมล์: kammaed2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมัย ในจิตร โทรศัพท์: 0862470099 อีเมล์: smn140316@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]