โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

                  2.   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

                  3.   จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                  4.   ให้องค์กรและชุมชนมีส่วนร่วมให้การจัดการศึกษา

                  5.    สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง รักษ์สิ่งแวดล้อม

                  6.    ให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                  7.    นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  • ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ กตัญญู มีน้ำใจ
  • ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ
  • ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี
  • ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  • ผู้เรียนจบช่วงชั้นที่ 1 อ่านหนังสือออก เขียนสื่อสารได้ บวก ลบ คูณ หาร ได้
  • ผู้เรียนจบช่วงชั้นที่ 2 ใช้คอมพิวเตอร์เป็น สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:37:26 น.

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-109520 อีเมล์: jangnoi@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อุไรรัตน์ วงษ์ชัย โทรศัพท์: 0901870450 อีเมล์: mynan_nan_2535@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]