โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                 วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  พัฒนาทุกด้าน  ปลุกจิตสำนึก  เน้นความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้  ชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

                  พันธกิจ

                  1.  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

                  2.  ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนการสอน

                  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  1. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างต่อเนื่อง
  2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
  3. จัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
  4. ให้บริการแก่นักเรียนและชุมชนอย่างทั่วถึง
  5. ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

                  เป้าประสงค์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

                  1.  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ  เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน             และจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง

                  2.  ครูร้อยละ  70  ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

                  3.  นักเรียนร้อยละ  80  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ และยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่น  และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ทุกชั้นเรียน
  2. ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  3. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
  4. นักเรียนและชุมชนได้รับการบริการจากโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร  และด้านบริหารทั่วไปของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

   

   

                  อัตลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

   

                  ยิ้มสวย  ไหว้งาม  เบิกบานใจ  อิ่มบุญ

   

                  เอกลักษณ์

   

                  1.  วันพุธพาลูกเข้าวัด ถวายภัตรหารเพล

                  2.  พ่อแม่บุญธรรม

                  3.  แกนนำเรียนรวม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:37:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายถนอมจิต อินทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุเทพ ดิเรกโภค

 • นางคำเลาะ จำเริญจิตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-871212 อีเมล์: cbk.chaiyaphum1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิด โทรศัพท์: 0812663146 อีเมล์: taksinan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]