โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

 

ประวัติโรงเรียน

                                โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2516  เดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านโคกกรวด  ในระยะแรก นักเรียนโรงเรียนนี้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ  และได้แยกมาเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นครั้งแรก    มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ทั้งหมด  51  คน  เป็นชาย  38  คน  หญิง  23  คน  โดยทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสีกา  พรหมรินทร์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ  เป็นครูสอนประจำและรักษาการเป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาปีการศึกษา  2522  ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และปีการศึกษา  2523  จึงได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ด้านอาคารสถานที่  เริ่มแรกชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันสละกำลังกาย  กำลังทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  มี  4  ห้องเรียน 

ปีงบประมาณ  2519  ได้รับจัดสรรเงินสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2521  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง 

หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน  ก่อสร้างส้วม  1  หลัง  ขนาด  3  ที่

                ปีงบประมาณ  2525  ได้รับจัดสรรสร้างอาคารเรียนต่อเติมอีก  2  ห้อง  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญอีก  1  หลัง  และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างรั้วโรงเรียนทางด้านหน้าติดกับถนนโดยไม่ใช้งบของทางราชการ

                ปีงบประมาณ  2528  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ. 33  และชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างศาลาที่พักหน้าอาคารเรียน  1  หลัง

                ปีงบประมาณ  2529  ได้รับจัดสรรเงินสร้างส้วมหลังที่  2  แบบ  สปช. 601/26  ขนาด  2  ที่

                ปีงบประมาณ  2530  ได้รับจัดสรรสร้างอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  แบบ  สปช.  202/26  และชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเก็บงานครัว  งานเกษตร  1  หลัง  ขนาด  2  ห้อง 

                ปีงบประมาณ  2533  ได้รับจัดสรรเงินสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.1  จำนวน  1  หลัง  ได้รับงบประมาณโครงการ กสช.  จากสภาตำบลสร้างสระน้ำหลังอาคารเรียน  และศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่  22  ได้บริจาคและก่อสร้างเสาธงให้

                ปีงบประมาณ  2536  ได้รับจัดสรรเงินสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  102/26  จำนวน  3  ห้องเรียน  วันที่  25 เมษายน  พ.ศ. 2531  โรงเรียนได้รับอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  และในวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2531  ได้บรรจุนักการภารโรง  ต่อมาในปีการศึกษา  2534  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

                เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2537  ได้รื้ออาคารเก็บงานครัว  มาสร้างอาคารครัวไว้ใกล้กับอาคารอเนกประสงค์   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับอนุบาล  ในปีการศึกษา  2538  และในปีการศึกษา  2541  โรงเรียนได้รับอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

                ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนโดยคณะครูร่วมกับชุมชนทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน   85,000  บาทในเดือน  เมษายน  2550  โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ร่วมจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน  ในการหางบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และจัดสร้างห้องสมุดเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ ได้งบ 420,000 บาท

                ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนอนุบาลโดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนอนุบาล

                ปีการศึกษา  2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง  2  ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง(งบ Sp2 งบประมาณ  2,537,000 บาท)  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2554

                ปีการศึกษา  2554

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ตั้งอยู่บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู   อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36210   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต  1 โรงเรียนเปิดให้บริการให้การศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีข้าราชการครู  10  คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง  5  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   1  คน  นักการภารโรง  1  คน ในรอบ  4  ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ 196 คน และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย   4  ปีการศึกษาละ 200  คน

                   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 3  โรงเรียนดีประจำตำบลต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ

                                1) ต้องการยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนให้สูงขึ้น โดยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้ง

กายภาพและคุณภาพ

                                2) ต้องเป็นโรงเรียนในกำกับของชุมชน เพราะจะต้องมีการพูดคุยกับนายก อบต.

และมีการทำ MOU ร่วมกัน โดยเฉพาะข้อแรกที่ต้องทำคือ รถรับส่งนักเรียนของ อบต.

                                3) จะเป็นโรงเรียนดีที่สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ทั้งระหว่าง โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง หรือร่วมมือกับโรงเรียนดีระดับจังหวัด ระดับสากล โรงเรียนนานาชาติ ความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษามาร่วมดูแลพัฒนาภูมิทัศน์ให้บรรยากาศ โรงเรียนร่มรื่น การจัดทำเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชชัยภูมิ ที่จะช่วยดูแลให้ครอบคลุมทั้งเด็กปกติ และเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กเรียนร่วมในประเภทต่างๆ ด้วย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายบุญสืบ คงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกรวดหนองพวง

นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิท
นางสาวพิศสมัย สมน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

930
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 0892857225 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางจิระวรรณ คงแสง โทรศัพท์: 0843307536 อีเมล์: nan.ny07@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]