โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ประวัติโรงเรียนชุมชนห้วยยาง

 

โรงเรียนแห่งนี้  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๗   โดยขุนภิสารภาคณิต  นายอำเภอผักปัง   จังหวัดชัยภูมิ  อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลคอนสาร ๓(วัดเกาะหมาก) ใช้ศาลาวัดเกาะหมากเป็นอาคารเรียน    ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาพลี      ทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ  และ ทางราชการแต่งตั้ง  นายหงส์   หาญสารจอด  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาเกิดสภาวะภัยแล้งติดต่อกันหลายปี  ทำให้การเงินและเศรษฐกิจของประชากรฝืดเคือง  ประชาชนอดอยากยากจน  ไม่สนใจส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน  นายอำเภอผักปัง  จึงได้มีคำสั่งสั่งยุบโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ นับเวลาดำเนินการได้ ๙ ปี

            พ.ศ. ๒๔๗๘      นายอำเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ   มีคำสั่งอนุญาตให้จัดตั่งโรงเรียนขึ้นใหม่ ชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลคอนสาร  ๓ (วัดสระประทุมทอง)”     นายวัน    เรืองเจริญ  เป็นครูใหญ่ สอนปีแรกเปิดสอนชั้นเตรียมปีต่อมาขยายเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

          พ.ศ.  ๒๔๙๘ ทางราชการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน   ๔,๐๐๐  บาท มาสร้างอาคารเรียนถาวรแบบอาคารไม้ยกพื้นสูง  ๑๕๐  เมตร  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  ทางด้านทิศตะวันตกของวัดสระประทุมทอง เสร็จแล้วย้ายจากศาลาวัดมาอยู่อาคารเรียนถาวร   ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า  “โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุมิตรวิทยา  ๒)”  มีนายวัน   เรืองเจริญ   เป็นครูใหญ่ตามเดิม

           พ.ศ.  ๒๕๐๒  ทางราชการสั่งแต่งตั้งย้าย  นายบาน  บัวพงษ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  นายวัน  เรืองเจริญ  ที่ได้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอื่น

           พ.ศ.  ๒๕๐๓   โรงเรียนใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  การศึกษาภาค                บังคับ  ๔  ปี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๔

           พ.ศ. ๒๕๐๙   วันที่  ๑  ตุลาคม   โรงเรียนโอนไปสังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กระทรวงมหาดไทย

            พ.ศ. ๒๕๑๑   โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดขยายห้องเรียน  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย  เพิ่มขึ้นอีก  ๓  ปี  คือชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ - ๗

            พ.ศ.๒๕๑๖   ทางราชการสั่งแต่งตั้งให้  นายบุญเสริม   บุญช่วย  ครูโทโรงเรียนบ้านคอนสาร มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  แทนนายบาน   บัวพงษ์  ครูใหญ่ซึ่งถึงแก่กรรม

             พ.ศ. ๒๕๑๗  ทางราชการสั่งแต่งตั้งให้นายสงัด   ระวิวรรณ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และให้    นายบุญเสริม  บุญช่วย  กลับโรงเรียนเดิม  ๖  เดือนต่อมาทางราชการสั่งแต่งตั้งให้  นายสุริยน  ชาญยุทธ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสงัด  ระวิวรรณ ที่ขอย้ายสับเปลี่ยนสายงานเป็นครูผู้สอนกลับโรงเรียนเดิม

             พ.ศ.๒๕๑๘  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนของอำเภอคอนสาร  จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้ง  มาเป็น  “โรงเรียนชุมชนห้วยยาง”  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

             พ.ศ. ๒๕๒๑   โรงเรียนใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช   ๒๕๒๑  เป็นการศึกษาภาคบังคับ   ๖  ปี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖

             พ.ศ.  ๒๕๒๖   นายสุริยน   ชาญยุทธ  ครูใหญ่  ขอสับเปลี่ยนสายงานเป็นครูผู้สอน  ย้ายไปโรงเรียนอื่น  ทางราชการจึงสั่งแต่งตั้ง  นายพิทักษ์   บุญโนนแต้  ผุ้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนนี้  ให้รักษาการในตำแหน่ง  “ครูใหญ่”  โรงเรียนมีปริมาณงาน  คุณภาพและความรับผิดชอบมากขึ้น   ก.ค.  จึงได้ปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งผู้บริหารให้สูงขึ้นเป็นตำแหน่ง    ”อาจารย์ใหญ่”   ซึ่งยังคงให้ผู้ช่วยครูใหญ่   รักษาการอีกต่อไป

             พ.ศ.  ๒๕๒๗   ทางราชการได้แต่งตั้ง (ย้าย)นายสาทร   อ่อนอภัย   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมาได้ประเมินผลงานผู้ช่วยครูใหญ่ขึ้นเป็น   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  และได้แต่งตั้ง  นายพิทักษ์   บุญโนนแต้  เข้าสู่ตำแหน่ง  “ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่”

             พ.ศ.๒๕๒๙   โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนก่อนการศึกษาภาคบังคับ  อายุ  ๔–๕ปี

             พ.ศ.๒๕๓๗   โรงเรียนได้เปิดรับอนุญาตให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพิ่มเข้ามาอีก   ๑  ระดับ  รวมเป็น  ๓  ระดับ  ใน  ๑  โรงเรียน

             พ.ศ.   ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น   “โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา” เนื่องจากโรงเรียนมีปริมาณงาน  คุณภาพและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  ก.ค.  จึงได้อนุมัติคำขอปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ให้สูงขึ้น  คือ  นายสาทร     อ่อนอภัย  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นายพิทักษ์  บุญโนนแต้  เป็น  ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน   นอกจากนี้ ก.ค.

ยังได้อนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่”  มาเพิ่มอีก ๑ อัตรา  พร้อมส่งบรรจุแต่งตั้งให้  นายสมชาย  บัวจันทร์   มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

               พ.ศ.  ๒๕๔๑  นายพิทักษ์   บุญโนนแต้  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ได้เกษียณอายุราชการ   ทางราชการจึงได้ตัดตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ   ตามนโยบายลดอัตรากำลังของทางราชการ

               พ.ศ.  ๒๕๔๒  นายสมชาย   บัวจันทร์   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการที่โรงเรียนอื่น   ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์  เป็นอัตราว่าง   ๑๖    พฤศจิกายน    ๒๕๔๒    นายอุดมศิลป์   เรืองเจริญ   ได้แต่งตั้ง (ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   แทนนายสาทร   อ่อนอภัย  ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย)ไปดำรงตำแหน่งฯที่โรงเรียนอื่น

               พ.ศ. ๒๕๔๓  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)ให้  นายสมควร   ตากลม  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  แทนอัตราตำแหน่งที่ว่าง

               พ.ศ.๒๕๔๔   ทางราชการสั่งแต่งตั้ง  นายสมัย   ข่าขันมะลี  “ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่”

  แทนนายสมควร   ตากลม  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่   โรงเรียนอื่น

          พ.ศ.  ๒๕๔๕   ก.ค.  ได้อนุมัติการขอกำหนดและปรับปรุงตำแหน่ง  ให้  นายสมัย   ข่าขันมะลีเป็น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  ๒๕๔๖  ทางราชการได้สั่งแต่งตั้ง (ย้าย)ให้  นายมงคล   น้อยศรี   มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายสมัย  ข่าขันมะลี  ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่น ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๔๔  ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นปีแรก ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ๖  ปี  เป็น  ๙  ปี  และเป็นปีที่โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใช้เอง

           ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นปีแรก  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ จาก ๖ ปี  เป็น ๙ ปี  และเป็นปีที่โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใช้เอง

               วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ นายศิริลักษณ์   ก้อนศีรษะ  มาดำรงตำแหน่ง  “ ผู้อำนวยการสถานศึกษา” แทน  นายอุดมศิลป์   เรืองเจริญ  ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย)  ไปดำรงตำแหน่งฯ  ที่โรงเรียนอื่น

                วันที่   ๑๔   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอรัญ   แก้งทอง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และแต่งตั้ง นายต้น   นครดี   มาดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยาง  คือ  นายอรัญ   แก้งทอง 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายแหลม  คล้ายใจตรง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอรัญ แก้งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนห้วยยาง

นางประภัสสร ฤทธิชัย
นางพิมพ์นิภา ประยูรหาญชูสิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

987
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โทรศัพท์: 044129265 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บรรเทา เต็มพงษ์ โทรศัพท์: 0892749843 อีเมล์: bantao.t@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]