• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเมืองชัยภูมิ”  เป็นโรงเรียนสังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่เนื่องจากยังไม่มีที่ดินและอาคารเรียน จึงฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนวิทยานารี

  เมื่อปี พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร เป็นเงิน 60,000  บาท (หกหมื่นบ้านถ้วน) โดยทำการก่อสร้างในบริเวณโรงเรียนสุนทรวัฒนาปัจจุบัน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่

  ปี พ.ศ.  2502 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                เป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 9 ต.รอบเมือง อ. เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 7 ต.ในเมือง)  มีเนื้อที่ทั้งหมด  13 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา

  ปี พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 อาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนสุนทรวัฒนามาเรียนอาคารหลังนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเมืองชัยภูมิ”              และในปี พ.ศ. 2504 นี้เองได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่ โดยให้ยกเลิกชื่อระดับ       ชั้นเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ดังนั้นโรงเรียนเมืองชัยภูมิจึงมีสภาพเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายตั้งแต่นั้นมา

  ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนเมืองชัยภูมิ ได้ขออนุญาตยุบเลิกไปยังกรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการและขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนเมืองชัยภูมิ”  เป็น  “โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา” สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงตามความประสงค์ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2519 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน  2519 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จึงมีสถานภาพเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่นั้นมา 

  หลังจากนั้นในช่วงเวลา 10 กว่าปี  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งจากทางราชการ ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชนด้วยดีเสมอมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารประกอบหลายหลัง และล่าสุดในปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ขนาดกว้าง 25 เมตร ระยะทาง 50 เมตร ราคา 18,860,846 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

  ปี พ.ศ.2546 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานมีคุณภาพและสามารถให้บริการชุมชนได้ในระดับที่ดี  และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้รับการประเมินรับรองเป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:34:09 น.

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-811768 อีเมล์: phayalae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี บุญเหลือ โทรศัพท์: 0935684307 อีเมล์: ่jubjang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]