• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1)    จัดการศึกษาชั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2)   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3)   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี 

  4)   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  5)   พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  6)   ส่งเสริมให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:34:09 น.

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-811768 อีเมล์: phayalae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี บุญเหลือ โทรศัพท์: 0935684307 อีเมล์: ่jubjang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]