โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ประวัติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

 

 

ประวัติและความเป็นมา

              โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2515   ตามประกาศตั้งโรงเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2515 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ” อาศัยศาลา
การเปรียญวัดชัยสามหมอตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  เป็นที่ทำการเปิด
ทำการสอนปีแรก  ชั้น ม.ศ. 1    จำนวน   2 ห้องเรียน    ต่อมาได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.ศ. 1-3)   เมื่อวันที่   13   มิถุนายน 2515
              ในปี พ.ศ. 2516  ส่วนราชการโดยนายอำเภอแก้งคร้อ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   พ่อค้า
และประชาชนได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนโดยมอบที่ดินสาธารณะที่สงวนไว้
โดยนายบุญมี  ชีวประเสิฐ   ครูใหญ่โรงเรียนวัดชัยสามหมอ ในสมัยนั้น ในนามโรงเรียน
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในขณะนั้นให้กับ
กรมสามัญศึกษา  และได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  ปัจจุบันที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ หมายเลข 38942  
พื้นที่  46 ไร่  2  งาน    อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ   บ้านโนนสวรรค์  ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ    

               ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป - กลับ  ระดับชั้น ม.1 - ม.6

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-23 20:35:41 น.

นายสมชาย คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา
นายนรา ตรีธัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา
นายพชรศาล สิงหาราโท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา
นายพงศกร ระวิพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา

นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์
นายสิงหา ครบุรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,275
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044882907-8 อีเมล์: kk@kk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสมพร ไชยเดือน โทรศัพท์: 0867265509 อีเมล์: schaiduan@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]