โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ประวัติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

 

 

ประวัติและความเป็นมา

              โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2515   ตามประกาศตั้งโรงเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2515 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ” อาศัยศาลา
การเปรียญวัดชัยสามหมอตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  เป็นที่ทำการเปิด
ทำการสอนปีแรก  ชั้น ม.ศ. 1    จำนวน   2 ห้องเรียน    ต่อมาได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.ศ. 1-3)   เมื่อวันที่   13   มิถุนายน 2515
              ในปี พ.ศ. 2516  ส่วนราชการโดยนายอำเภอแก้งคร้อ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   พ่อค้า
และประชาชนได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนโดยมอบที่ดินสาธารณะที่สงวนไว้
โดยนายบุญมี  ชีวประเสิฐ   ครูใหญ่โรงเรียนวัดชัยสามหมอ ในสมัยนั้น ในนามโรงเรียน
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในขณะนั้นให้กับ
กรมสามัญศึกษา  และได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  ปัจจุบันที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ หมายเลข 38942  
พื้นที่  46 ไร่  2  งาน    อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ   บ้านโนนสวรรค์  ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ    

               ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป - กลับ  ระดับชั้น ม.1 - ม.6

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-23 20:35:41 น.

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา
นายนรา ตรีธัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา
นายพชรศาล สิงหาราโท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา
นายอภิชัย สุรเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา
นายพงศกร ระวิพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา
นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา

นางสาวอุมาพร ภูมิเขต
นางวัฒนา เวียงพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,311
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044882907-8 อีเมล์: kk@kk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสมพร ไชยเดือน โทรศัพท์: 0867265509 อีเมล์: schaiduan@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]