ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน

 

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม2481สมัยขุนอาจ เอาธุระ  เป็นนายอำเภอ   โดยเป็นโรงเรียนสาขาอยู่ในความดูแลของครูใหญ่ซึ่งได้มอบหมายให้   นายพรม   วงศ์ตรี  มาควบคุมการสอนแทน เปิดทำการสอน2 ชั้นคือชั้นมูลศึกษา และชั้น ป.1  มีนักเรียน 27 คน โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาห้วยยางเป็นสถานที่เรียนการเปลี่ยนแปลงบุคลากร  พ.ศ.  2481   นายพรม  วงศ์ตรี  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ  2482  นายจูม  สายสมุทร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   โดยแยกโรงเรียนเป็นอิสระ  ในวันที่  1 พฤษภาคม  2482 ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลนาจิก” โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  มีผู้บริหารดังนี้ประวัติโรงเรียน

พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551พ.ศ.  2481 นายผุยกาญจนกัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ. 2482       นายจูมสายสมุทร                   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2484นายใบ    โคตรอาษา            ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2485     นายฤทธิ์  กมลรัตน์                  ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2486     นายคำบุสุทธิกุล   ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2487      นายบน เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2488      นายเทียบกาญจนกัณฑ์              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2489      นายนุ่ม เถาว์โท           ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2499      นายประเสริฐ    วิเศษ              ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2501      นายบุญ สุพล                        ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

พ.ศ.  2504      นายบุญล้ำคูณค้ำ          ดำรงตำแหน่ง              ครูใหญ่

          พ.ศ.  2509      นายสมนึกมีทอง           ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2530      นายคำพูลแก้วหลวง                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2535      นายประสิทธิ์มีธรรม                 ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2540      นายถาวร   วุฒิเสลา                ดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  2544      นายถาวร    วุฒิเสลา               ดำรงตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.  2548      นายศักดา   อุดมศรี                 ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบันนายอุทาน   มรกตเขียว     ดำรงตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา  เริ่มแรกโรงเรียนอาศัยวัดบ้านนาห้วยยางเป็นที่ตั้งของโรงเรียน    ตั้งอยู่กลางบ้านนาห้วยยาง  สมัยครูใหญ่บุญล้ำ  คูณค้ำ  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและคณะครูนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   ในแปลงที่ดินแปลงที่  2   โดยมี  นายวัน   ผังดี   เป็นศึกษาธิการอำเภอ   มอบเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน  500  บาท ในปี  พ.ศ  2509 นายผม เจริญวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

นาห้วยยาง  และนายดี  มารักษ์  ผู้ใหญ่บ้านสองคอน  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ  ทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อหาที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่  โดยแลกเปลี่ยนที่ดินแปลงที่ 1  กับที่ดินของ  นางทัน  มีธรรม    จำนวน 20  ไร่  3  งาน   54  ตารางวา   ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้าน      

 ในปีเดียวกันนั้นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันเสียสละทรัพย์จำนวน  10,900   บาทปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน   2  ห้องเรียนใต้ถุนสูง  รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 30,350   บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509   ต่อมาวันที่ 22  สิงหาคม  2509  นายบุญล้ำ  คูณค้ำ  ย้าย  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายสมนึก  มีทอง  เป็นครูใหญ่แทน และบรรจุ  นายพร  วุฒิเสลา เป็นข้าราชการครู  รวมมีครูจำนวน  3  คน   นักเรียนจำนวน   112   คน  เปิดสอน  ป. 1 - ป. 4  นางสาวสมพงษ์    ภิญโญ  ย้ายมารวมมีครู จำนวน4 คน

          ในปี พ.ศ.   2521   ชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  ได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องเรียนชั้น   ป. 5 คิดเป็นเงิน   3,000   บาท   ในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 1 ซ    เป็นเงิน   210,000   บาท

          ในปี  พ.ศ.  2523   นายทองดี   ภาวะชัย   ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาไทย  ที่หน้าโรงเรียนมอบให้โรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาทได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท

          ในปี  พ.ศ.  2525   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จำนวนเงิน  40,000 บาทเพื่อสร้างส้วมจำนวน  5  ที่  และได้รับงบจาก กสพช.  จำนวนเงิน  66,350  บาท  เพื่อทำการต่อเติมอาคารหลังที่  1  และ    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ  วุฒิสมาชิก  นำคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรี  มาทอดที่วัดนาห้วยยาง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  และอื่น ๆ  อีกให้แก่โรงเรียน  พร้อมทั้งสร้างสนามเปตอง  และชุดเครื่องเล่นจำนวน 1 ชุด  และศิษย์เก่าโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ร่วมกันก่อสร้างประตูเข้าโรงเรียน            มูลค่า  12,000   บาทส.ส.สุทัศน์  เงินหมื่น  ได้บริจาคเงิน  5,000 บาท  ส.ส. วารินทร์   ศรีแย้ม  บริจาคเงิน10,000  บาท

          ในปี  พ.ศ.  2526    พลเรือโทวิเชียร  สังกรธนกิจ   บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดลำโพงให้แก่โรงเรียน  คิดเป็นเงิน    10,900    บาท

          ในปี  พ.ศ.  2547  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร  คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ อื่น ๆอีกมากมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000    บาท

          ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 7 เครื่องเครื่องปริ้นเตอร์1  เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบแลน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  157,500   บาท

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านนาห้วยยางและบ้านสองคอน  เพื่อจัดทำห้องโสตทัศนศึกษาและจัดหาคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

          ในปี  พ.ศ. 2553  ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า  จากกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับเงินรวม  1,200,000  บาท

          ในปี พ.ศ.2554  นางกฤษณา  พรรณรัตน์  และคณะ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลาภาวะชัย

ร่วมทั้งสิ้นใช้เงิน  120,000  บาท

          ในปี พ.ศ. 2555  มีกลุ่มต่างๆมาสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเช่น  กลุ่มเพื่อนละม่อม   กลุ่มตลาดบุ่งพัฒนา  กลุ่มผู้บริจาคอิสระรวมทุกกลุ่มประมาณ 50,000 บาท

          ในปี 2557  คุณจงศิริ แช่มเชื้อ บริจาคเงินสร้างรั้ว มูลค่า 62,000 บาท และชุมชนบริจาคสมทบเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน มูลค่ารวม 110,000 บาท  

 

ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และจังหวัดประมาณ 10  สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี

สภาพทางภูมิศาสตร์

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้งหลังฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นประจำ  

ประชากร 

บ้านนาห้วยยางสองคอน  มีประชากรทั้งหมด760คน  แยกเป็นชาย  377คน  หญิง 383คน

บ้านสองคอน  มีประชากรทั้งหมด 740      คน  แยกเป็นชาย 365   คน  หญิง 375  คนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพหลังฤดูการเกษตรโดยการรับจ้าง  ประชากรชายวัยทำงานส่วนมากเป็นช่างฝีมือโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานไม้  งานปูน แม่บ้านรับจ้างทั่วไป   เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในฐานะยากจน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง  การศึกษาของประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีน้อย

การศึกษา

          โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยปีที่1-2จำนวน 2 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน6ห้องเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-24 13:00:07 น.

นายอุทาน มรกตเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาห้วยยางสองคอน

นางกรรณิการ์ รักชาติ
นางจิราพร ผลประเสริฐศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,696
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-524031 อีเมล์: amnat0051@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางกรรณิการ์ รักชาติ โทรศัพท์: 0844714343 อีเมล์: rakhatikrrnnika@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]