โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านท่ายางชุม

 

ประวัติโรงเรียนบ้านท่ายางชุม

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่  บ้านท่ายางชุม  หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙   ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ.๒๔๗๒  โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประจำตำบลคำพระ  ในสมัยแรกนั้นอาศัยศาลาวัดบ้านท่ายางชุม   หรือวัดศรีมงคล   ในปัจจุบันนี้เป็นที่เรียนที่สอน  จึงเรียกว่าโรงเรียนวัดบ้านท่ายางชุม ครูที่สอนเป็นคนแรกคือ  นายเพ็ง  หาญชนะ

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๔๗๕  โรงเรียนได้ถูกยุบไปเพราะสาเหตุ  จากความขัดข้องด้านการเงินนานเป็นเวลา ๒ ปี จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๗  ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในฐานะเดิม  ต่อมาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๗๘  ได้รับกายกฐานะเป็นอิสระ มีชื่อเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลคำพระ ๓ (วัดบ้านท่ายางชุม) มีนายชา   สินเติม

เป็นครูใหญ่คนแรก และยังอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนที่สอนดังเดิม ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๐๒ โรงเรียนได้ย้ายออกมาจากวัด  มาตั้งในที่เอกเทศ กล่าวคือ  ที่ดินแปลงปัจจุบันนี้เอง  ทางโรงเรียนโดยการนำของนายชา สินเติม  ครูใหญ่ นายเลียง  กาญจนะสิงห์ และ นายทองพูน  วังทอง ครูน้อย  ชาวบ้านโดยการนำของนายเคนสิงห์   จำปาชัย และนายผอง ลายทอง ผู้ใหญ่บ้าน  ทางวัดโดยการนำของพระครูบริหารวัฒนกิจ  
(ภา  ปภาโส  คูณเมือง ป.ธ.๓) เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ (ธรรมยุต ) วัดโนนสำโรง  บ้านน้ำปลีก  
ผู้มีมาตุภูมิที่บ้านท่ายางชุม และพระประคอง  กตปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดบ้านท่ายางชุม  ร่วมกับชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนขึ้นหนึ่งหลัง  และย้ายออกจากศาลาวัดมาเรียนและสอนกันที่โรงเรียนใหม่ในวันศุกร์ที่  
๔  กันยายน  ๒๕๐๒  และทำการพัฒนามาตลอดตามลำดับ  กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ทางการให้เปิดทำการสอนชั้น ป. ๕  ขึ้นและสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังประวัติโรงเรียนบ้านท่ายางชุม

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่  บ้านท่ายางชุม  หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙   ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ.๒๔๗๒  โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประจำตำบลคำพระ  ในสมัยแรกนั้นอาศัยศาลาวัดบ้านท่ายางชุม   หรือวัดศรีมงคล   ในปัจจุบันนี้เป็นที่เรียนที่สอน  จึงเรียกว่าโรงเรียนวัดบ้านท่ายางชุม ครูที่สอนเป็นคนแรกคือ  นายเพ็ง  หาญชนะ

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๔๗๕  โรงเรียนได้ถูกยุบไปเพราะสาเหตุ  จากความขัดข้องด้านการเงินนานเป็นเวลา ๒ ปี จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๗  ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในฐานะเดิม  ต่อมาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๗๘  ได้รับกายกฐานะเป็นอิสระ มีชื่อเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลคำพระ ๓ (วัดบ้านท่ายางชุม) มีนายชา   สินเติม

เป็นครูใหญ่คนแรก และยังอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนที่สอนดังเดิม ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๐๒ โรงเรียนได้ย้ายออกมาจากวัด  มาตั้งในที่เอกเทศ กล่าวคือ  ที่ดินแปลงปัจจุบันนี้เอง  ทางโรงเรียนโดยการนำของนายชา สินเติม  ครูใหญ่ นายเลียง  กาญจนะสิงห์ และ นายทองพูน  วังทอง ครูน้อย  ชาวบ้านโดยการนำของนายเคนสิงห์   จำปาชัย และนายผอง ลายทอง ผู้ใหญ่บ้าน  ทางวัดโดยการนำของพระครูบริหารวัฒนกิจ  
(ภา  ปภาโส  คูณเมือง ป.ธ.๓) เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ (ธรรมยุต ) วัดโนนสำโรง  บ้านน้ำปลีก  
ผู้มีมาตุภูมิที่บ้านท่ายางชุม และพระประคอง  กตปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดบ้านท่ายางชุม  ร่วมกับชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนขึ้นหนึ่งหลัง  และย้ายออกจากศาลาวัดมาเรียนและสอนกันที่โรงเรียนใหม่ในวันศุกร์ที่  
๔  กันยายน  ๒๕๐๒  และทำการพัฒนามาตลอดตามลำดับ  กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ทางการให้เปิดทำการสอนชั้น ป. ๕  ขึ้นและสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังประวัติโรงเรียนบ้านท่ายางชุม

โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่  บ้านท่ายางชุม  หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙   ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ.๒๔๗๒  โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประจำตำบลคำพระ  ในสมัยแรกนั้นอาศัยศาลาวัดบ้านท่ายางชุม   หรือวัดศรีมงคล   ในปัจจุบันนี้เป็นที่เรียนที่สอน  จึงเรียกว่าโรงเรียนวัดบ้านท่ายางชุม ครูที่สอนเป็นคนแรกคือ  นายเพ็ง  หาญชนะ

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๔๗๕  โรงเรียนได้ถูกยุบไปเพราะสาเหตุ  จากความขัดข้องด้านการเงินนานเป็นเวลา ๒ ปี จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๗  ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในฐานะเดิม  ต่อมาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๗๘  ได้รับกายกฐานะเป็นอิสระ มีชื่อเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลคำพระ ๓ (วัดบ้านท่ายางชุม) มีนายชา   สินเติม

เป็นครูใหญ่คนแรก และยังอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนที่สอนดังเดิม ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๐๒ โรงเรียนได้ย้ายออกมาจากวัด  มาตั้งในที่เอกเทศ กล่าวคือ  ที่ดินแปลงปัจจุบันนี้เอง  ทางโรงเรียนโดยการนำของนายชา สินเติม  ครูใหญ่ นายเลียง  กาญจนะสิงห์ และ นายทองพูน  วังทอง ครูน้อย  ชาวบ้านโดยการนำของนายเคนสิงห์   จำปาชัย และนายผอง ลายทอง ผู้ใหญ่บ้าน  ทางวัดโดยการนำของพระครูบริหารวัฒนกิจ  
(ภา  ปภาโส  คูณเมือง ป.ธ.๓) เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ (ธรรมยุต ) วัดโนนสำโรง  บ้านน้ำปลีก  
ผู้มีมาตุภูมิที่บ้านท่ายางชุม และพระประคอง  กตปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดบ้านท่ายางชุม  ร่วมกับชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนขึ้นหนึ่งหลัง  และย้ายออกจากศาลาวัดมาเรียนและสอนกันที่โรงเรียนใหม่ในวันศุกร์ที่  
๔  กันยายน  ๒๕๐๒  และทำการพัฒนามาตลอดตามลำดับ  กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ทางการให้เปิดทำการสอนชั้น ป. ๕  ขึ้นและสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลัง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 09:05:18 น.

นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายางชุม

นายอดิศักดิ์ สิงห์ชู
นางเพ็ญศรี ชาววัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,780
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520003 อีเมล์: amnat0197@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุนียา มหาชาติ โทรศัพท์: 0876825812 อีเมล์: suneeya111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]