โรงเรียนปทุมราชวงศา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประวัติโรงเรียนปทุมราชวงศา

 

1.  ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

       โรงเรียนปทุมราชวงศา  เลขที่ 261 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่   อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณ์  3 7 1 1 0    website http://www.Patum.ac.th

       จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524  นับรวมถึงปีการศึกษา 2560    เป็นเวลา  36  ปี

        ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ               จรดกับอำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

ทิศใต้                     จรดกับอำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ

ทิศตะวันออก จรดกับอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี                        

ทิศตะวันตก          จรดกับอำเภอเมือง   จังหวัดอำนาจเจริญ

                   ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่,ตำบลนาหว้า,เทศบาลตำบลนาป่าแซง

 เทศบาลตำบลห้วย,ตำบลหนองข่า,ตำบลคำโพน รวมทั้งหมด 35  หมู่บ้าน

ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้

  สภาพชุมชนรอบบริเวณ

อยู่ในเขตบริการของเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ มีพื้นที่  56  ไร่ 1   งาน

                   ปัจจุบันโรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในรอบ  4   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ  1,754  คน และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 1,500 คน

                   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำนึกในความเป็นไทย

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังลำดับงาน: สิ้นสุด: สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระปทุมวรราชสุริยวงศ์

 

(ท้าวคำผง เจ้าเมืองอุบล)

 

 

 

 

 

 
  แผนผังลำดับงาน: สิ้นสุด: ปรัชญาโรงเรียน

 

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

  ปญญา  นรานํ  รตนํ

ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์

 

แผนผังลำดับงาน: สิ้นสุด: คำขวัญของโรงเรียน

 

 


          คุณธรรมนำหน้า  การศึกษามุ่งมั่น

พลานามัยแข็งขัน  สร้างสรรค์ชุมชน

 

 
  แผนผังลำดับงาน: สิ้นสุด: สีประจำโรงเรียน

 

 


                                                                  ฟ้า – ขาว

                                                       สีฟ้า    หมายถึง  ความรู้

                                                    สีขาว  หมายถึง  มีคุณธรรม

                                    ความหมายรวม “คุณธรรมนำความรู้”

 

 

  แผนผังลำดับงาน: สิ้นสุด: อักษรย่อ

.ร.

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-25 14:15:13 น.

นายนิยม รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา
นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา
นายวิษณุ กาญจนาภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา
นางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา

นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตร
นางอารีย์ สิถิระบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,542
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4546-5230 อีเมล์: krujet@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย โทรศัพท์: 0872490713 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]