โรงเรียนบ้านสามหนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • อำนาจหน้าที่
 • ภารกิจ

  โรงเรียนบ้านสามหนองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักดังนี้

  ๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา

  ๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

  ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

  ๔. เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์การปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน

            ๕. ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียนมีสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

        

  ภาระงาน/ปริมาณ

         ขอบข่ายของงานโรงเรียนบ้านสามหนอง ได้ดำเนินงานครอบคลุมงานหลักทั้ง 4 สายงาน คือ

  1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 17:01:18 น.

โรงเรียนบ้านสามหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์: samnongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธีรพัฒน์ ศรีอ่อน โทรศัพท์: 0848826897 อีเมล์: theerapat5555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]